Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu stručne kadrove sa završenim akademskim obrazovanjem - EU plava karta

24.02.2022 - Članak

Osnovne informacije

Osnovne informacije o zahtjevu za vizu možete pronaći na internet stranici Ambasadeu Podgorici.

  • Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.
  • Potvrde, diplome itd. moraju se predati u originalu sa apostilom / legalizacijom. Originale ćete dobiti nazad nakon obrade Vaše prijave.
  • Za ​​vizu može biti potrebno odobrenje Savezne agencije za rad i po potrebi nadležne imigracione službe, odn. Službe za strance u Njemačkoj . Viza se može izdati tek nakon dobijanja ovih odobrenja.
  • Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.
  • Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.
  • Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.
  • Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.
  • Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti

Opšte informacije

Kao kvalifikovani radnik sa završenim akademskim obrazovanjem priznatim u Njemačkoj, dobit ćete EU plavu kartu ako posao koji želite obavljati odgovara vašim kvalifikacijama i ako u ugovoru o radu za 2023. godinu imate godišnju platu od najmanje 58.400 € bruto, odnosno mjesečna plata od najmanje 4.866,67 € (za MINT odn. zanimanja koja su deficitarna u Njemačkoj, kao što su naučnici prirodnih nauka, matematičari, inženjeri i doktori, najmanja godišnja plata treba da iznosi 45.552 € bruto, odnosno mjesečna plata od najmanje 3.796 €, dok IT stručnjaci najmanje godišnju platu u iznosu od 52.560 € bruto, odnosno mjesečno najmanje 4.380 €).

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de.

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Molimo Vas da listu odštampate i priložite  uz dokumentaciju. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Dva (2) aplikaciona zahtjeva za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani

⬜ Po mogućnosti dvije (2) izjave o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

Dvije (2) nove biometrijske fotografije za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice

  Dvije (2) obične kopije stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Izjava o radnom odnosu popunjena i potpisana od strane poslodavca u dva (2) primjerka.
Za dodjelu EU plave karte primjenjuju se ograničenja plata. Njih svake godine objavljuje Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova. Potrebna minimalna bruto plata za 2021. godinu je:
- 45.552 € za naučnike prirodnih nauka, matematičare, inženjere, doktore
- 52.560 € IT stručnjaci (tzv. MINT profesije) i
- 568400 € za sve ostale profesije

Dokazi o kvalifikaciji: diploma o završenom fakultetu (sa priloženim izvještajem o položenim ispitima) original sa dvije (2) kopije

Dokaz o priznavanju kvalifikacije:
dva (2) štampana izvještaja baze podataka anabin o završenoj visokoj školskoj spremi (fakultetu) i statusu univerziteta
ili (ukoliko diploma u bazi podataka anabin nije ocijenjena kao „odgovara“ ili „ekvivalent“ i/ili univerzitet nije ocijenjen kao „H+“)
Procjena diplome od strane ZAB (Centralna služba za procjenu obrazovanja stečenog u inostranstvu) original i dvije (2) kopije
ili za zakonski regulisane profesije za koje je potrebna licenca za obavljanje djelatnosti, npr. ljekari, inženjeri; kompletan spisak raspoloživ kod Savezne agencije za zapošljavanje  ili Evropske komisije)
profesionalna licenca od nadležne službe za ovjeru ili uvjerenje o profesionalnom licenciranju, original i dvije (2) kopije (npr. za medicinske profesije: odluka službe za izdavanje dozvola na području savezne države, tj. uvjerenje za dobijanje profesionalne licence ili izdavanje dozvole za obavljanje medicinske struke).
Za više informacija o nostrifikaciji diploma stečenih u inostranstvu posjetite Informativni portali za priznavanje stranih profesionalnih kvalifikacija

⬜ Dokaz o odgovarajućem zdravstvenom osiguranju
Ako imate na raspolaganju obavezno zdravstveno osiguranje kao zaposleno lice, imajte na umu da se to odnosi samo na prebivalište u Njemačkoj i da važi od trenutka kad započne Vaše zaposlenje u Njemačkoj. Ako prije početka zaposlenja ulazite u zemlju, morate  sklopiti privatno zdravstveno osiguranje za period dok ne započne radni odnos i ne bude moguć prijem u zakonsko zdravstveno osiguranje.
Putnička zdravstvena osiguranja mogu isključiti osiguranje u svojim uslovima osiguranja ako se planira dugoročni ili trajni boravak. Takozvano dolazno osiguranje takođe može podrazumijevati takvo izuzeće.

Aplikanti sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ Mjesto, Datum, potpis

Informator u PDF formatu

Ovaj informator možete preuzeti i kao PDF datoteku.

Početak stranice