Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Nacionalna viza - EU plava karta

Članak

Osnovne informacije

 • Osnovne informacije o zahtjevu za vizu možete pronaći na internet stranici Ambasade u Podgorici.
 • Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.
 • Potvrde, diplome itd. moraju se predati u originalu sa apostilom / legalizacijom. Originale ćete dobiti nazad nakon obrade Vaše prijave.
 • Za ​​vizu može biti potrebno odobrenje Savezne agencije za zapošljavanje i nadležne imigracione službe. Viza se može izdati tek nakon dobijanja ovih odobrenja.
 • Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.
 • Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.
 • Ambasada zadržava pravo da po potrebi zatraži i dodatna dokumenta.
 • Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.
 • Molimo Vas da se uzdržite od traženja informacija o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

EU Plava karta shodno § 18g Zakona o boravku (AufenthG) namijenjena je kvalifikovanim kadrovima i IT stručnjacima koji se zapošljavaju na poslovima koji odgovaraju njihovim kvalifikacijama sa utvrđenom minimalnom platom.

U takvu grupu spadaju:

• Kvalifikovani radnici sa bruto platom od najmanje 43.800,00 € ( za 2023.g.) / 45.300,00 € (za 2024. g.) godišnje a koji mogu pružiti dokaz o univerzitetskoj diplomi koja je priznata u Njemčkoj kao ekvivalentna ili završenom programu tercijarnog obrazovanja.

• Kvalifikovani radnici sa bruto platom od najmanje 39.682,80 € (2023. g.) / 41.041,80 € (2024. g.) godišnje koji su, kao početnici u karijeri, stekli univerzitetsku diplomu ekvivalentnu sa diplomama u Njemačkoj i priznatu u Njemačkoj ili tercijarnu obrazovnu kvalifikaciju* koja nije stečena prije više od tri godine prije prijave za vizu.

• Kvalifikovani radnici sa bruto platom od najmanje 39.682,80 € (2023. g.) / 41.041,80 € (2024. g.) godišnje, koji su stekli univerzitetsku diplomu priznatu kao ekvivalentnu u Njemačkoj i rade u deficitarnoj profesiji, npr. kao naučnik prirodnih nauka, matematičar, inženjer, doktor, ICT specijalista ili menadžer. Konačnu listu ovih zanimanja možete pronaći ovdje.

• IT specijalisti sa bruto platom od najmanje 39.682,80 € (2023. g.) / 41.041,80 € (2024.g.) godišnje koji imaju najmanje tri godine profesionalnog iskustva u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija u poslednjih sedam godina prije apliciranja za vizu

Preduslov za dodjelu EU Plave karte je da posebna ponuda za posao (Arbeitsplatzangebot) predviđa period zaposlenja od najmanje šest mjeseci. Opširnije informacije na temu rada i života kao i spisak svih tzv. zanimanja koje predstavljaju deficit ili „usko grlo“ (Engpassberufe) u Njemačkoj možete pronaći ovdje: Make it in Germany.de.

* Program tercijarnog obrazovanja: Program tercijarnog obrazovanja mora biti ekvivalentan univerzitetskoj diplomi  i zahtijeva najmanje tri godine profesionalne obuke/stručne prakse. Pri čemu mora odgovarati nivou profesionalne prakse/radnog iskustva koji se može klasifikovati prema kvalifikaciji u Saveznoj Republici Njemačkoj koja odgovara najmanje 6. nivou Međunarodne standardne klasifikacije u obrazovanju (ISCED 2011) ili nivou 6. Evropskog okvira kvalifikacija. Primjer takve kvalifikacije za obuku je stručno praktično obrazovanje za majstora “Meister”.

Potrebna dokumentacija

Sljedeća lista omogućuje Vam da obilježavanjem provjerite da li je Vaša prijava potpuna. Sva ovdje navedena dokumenta molimo da se predaju u traženom obliku i redosljedu

Čeklista:

 Aplikacioni zahtjev za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani

⬜ Pouka u skladu sa čl. 82. stav 1. rečenica 6. Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji Savezne Republike Njemačke (AufenthG) – Obaveza prijavljivanja promjene poslodavca i izmjena u vezi sa radnim odnosom 

⬜ Pouka u skladu sa čl. 18. stav 2. tačka 4.a Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji Savezne Republike Njemačke (AufenthG) - Postojanje konkretne ponude radnog mjesta

⬜ Po mogućnosti izjava o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Nova biometrijska fotografija za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice

 Obična kopija stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Izjava o radnom odnosu popunjena i potpisana od strane poslodavca u originalu sa jednom kopijom.
Za dodjelu EU plave karte primjenjuju se ograničenja plata. Njih svake godine objavljuje Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova. Potrebna minimalna bruto plata iznosi:

 • 39.682,80 € bruto (za 2023.) / 41.041,80 € bruto (za 2024.) za tzv. „Engpassberufe“ (zanimanja koja su defizitarna), npr. Naučnici prirodnih nauka, matematičar, inženjer,ljekari, informatičari ili menadžer                                                       
 • 43.800,00 € bruto (2023.) / 45.300,00 € bruto (2024.) za sve ostale profesije

Dokazi o kvalifikaciji: diploma o završenom fakultetu (sa priloženim izvještajem o položenim ispitima) original sa jednom kopijom.

Dokaz o priznavanju kvalifikacije:
dva (2) štampana izvještaja baze podataka anabin o završenoj visokoj školskoj spremi (fakultetu) i statusu univerziteta
ili (ukoliko diploma u bazi podataka anabin nije ocijenjena kao „odgovara“ ili „ekvivalent“ i/ili univerzitet nije ocijenjen kao „H+“)
Procjena diplome od strane ZAB (Centralna služba za procjenu obrazovanja stečenog u inostranstvu) u originalu i jednom kopijom
ili za zakonski regulisane profesije za koje je potrebna licenca za obavljanje djelatnosti, npr. ljekari, inženjeri; kompletan spisak raspoloživ kod Savezne agencije za zapošljavanje  ili Evropske komisije)
profesionalna licenca od nadležne službe za ovjeru ili uvjerenje o profesionalnom licenciranju, original i jedna kopija (npr. za medicinske profesije: odluka službe za izdavanje dozvola na području savezne države, tj. uvjerenje za dobijanje profesionalne licence ili izdavanje dozvole za obavljanje medicinske struke).
Za više informacija o nostrifikaciji diploma stečenih u inostranstvu posjetite Informativni portali za priznavanje stranih profesionalnih kvalifikacija

⬜ Uputstvo o obaveznom zdravstvenom osiguranju prije ulaska u zemlju

Ako imate na raspolaganju obavezno zdravstveno osiguranje kao zaposleno lice, imajte na umu da se to odnosi samo na prebivalište u Njemačkoj i da važi od trenutka kad započne Vaše zaposlenje u Njemačkoj. Ako prije početka zaposlenja ulazite u zemlju, morate  sklopiti privatno zdravstveno osiguranje za period dok ne započne radni odnos i ne bude moguć prijem u zakonsko zdravstveno osiguranje.
Putnička zdravstvena osiguranja mogu isključiti osiguranje u svojim uslovima osiguranja ako se planira dugoročni ili trajni boravak. Takozvano dolazno osiguranje takođe može podrazumijevati takvo izuzeće.

Portal za digitalno podnošenje zahtjeva

Zahtjev možete podnijeti onlajn preko Portala za digitalno podnošenje zahtjeva Ministarstva spoljnih poslova SR Njemačke. U okviru onlajn postupka biće izvršena provjera da li je predata dokumentacija kompletna kako biste bili potpuno spremni za Vaš termin u Ambasadi. Link za Portal za digitalno podnošenje zahtjeva.

Podnosioci zahtjeva sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ mjesto, datum, potpis.


Početak stranice