Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu stručne kadrove sa završenim akademskim obrazovanjem - EU plava karta

16.02.2023 - Članak

Osnovne informacije

Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.

Potvrde, diplome itd. moraju se predati u originalu sa apostilom / legalizacijom. Originale ćete dobiti nazad nakon obrade Vaše prijave.

Za ​​vizu može biti potrebno odobrenje Savezne agencije za rad i po potrebi nadležne imigracione službe, odn. Službe za strance u Njemačkoj . Viza se može izdati tek nakon dobijanja ovih odobrenja.

Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.

Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.

Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.

Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.

Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

Kao kvalifikovani radnik sa završenim akademskim obrazovanjem priznatim u Njemačkoj, dobit ćete EU plavu kartu ako posao koji želite obavljati odgovara vašim kvalifikacijama i ako u ugovoru o radu za 2023. godinu imate godišnju platu od najmanje 58.400 € bruto, odnosno mjesečna plata od najmanje 4.866,67 € (za MINT odn. zanimanja koja su deficitarna u Njemačkoj, kao što su naučnici prirodnih nauka, matematičari, inženjeri i doktori, najmanja godišnja plata treba da iznosi 45.552 € bruto, odnosno mjesečna plata od najmanje 3.796 €, dok IT stručnjaci najmanje godišnju platu u iznosu od 52.560 € bruto, odnosno mjesečno najmanje 4.380 €).

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de.

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Molimo Vas da listu odštampate i priložite  uz dokumentaciju. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Dva (2) aplikaciona zahtjeva za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani

⬜ Po mogućnosti dvije (2) izjave o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

Dvije (2) nove biometrijske fotografije za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice

  Dvije (2) obične kopije stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Izjava o radnom odnosu popunjena i potpisana od strane poslodavca u dva (2) primjerka.
Za dodjelu EU plave karte primjenjuju se ograničenja plata. Njih svake godine objavljuje Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova. Potrebna minimalna bruto plata za 2021. godinu je:
- 45.552 € za naučnike prirodnih nauka, matematičare, inženjere, doktore
- 52.560 € IT stručnjaci (tzv. MINT profesije) i
- 568400 € za sve ostale profesije

Dokazi o kvalifikaciji: diploma o završenom fakultetu (sa priloženim izvještajem o položenim ispitima) original sa dvije (2) kopije

Dokaz o priznavanju kvalifikacije:
dva (2) štampana izvještaja baze podataka anabin o završenoj visokoj školskoj spremi (fakultetu) i statusu univerziteta
ili (ukoliko diploma u bazi podataka anabin nije ocijenjena kao „odgovara“ ili „ekvivalent“ i/ili univerzitet nije ocijenjen kao „H+“)
Procjena diplome od strane ZAB (Centralna služba za procjenu obrazovanja stečenog u inostranstvu) original i dvije (2) kopije
ili za zakonski regulisane profesije za koje je potrebna licenca za obavljanje djelatnosti, npr. ljekari, inženjeri; kompletan spisak raspoloživ kod Savezne agencije za zapošljavanje  ili Evropske komisije)
profesionalna licenca od nadležne službe za ovjeru ili uvjerenje o profesionalnom licenciranju, original i dvije (2) kopije (npr. za medicinske profesije: odluka službe za izdavanje dozvola na području savezne države, tj. uvjerenje za dobijanje profesionalne licence ili izdavanje dozvole za obavljanje medicinske struke).
Za više informacija o nostrifikaciji diploma stečenih u inostranstvu posjetite Informativni portali za priznavanje stranih profesionalnih kvalifikacija

⬜ Dokaz o odgovarajućem zdravstvenom osiguranju
Ako imate na raspolaganju obavezno zdravstveno osiguranje kao zaposleno lice, imajte na umu da se to odnosi samo na prebivalište u Njemačkoj i da važi od trenutka kad započne Vaše zaposlenje u Njemačkoj. Ako prije početka zaposlenja ulazite u zemlju, morate  sklopiti privatno zdravstveno osiguranje za period dok ne započne radni odnos i ne bude moguć prijem u zakonsko zdravstveno osiguranje.
Putnička zdravstvena osiguranja mogu isključiti osiguranje u svojim uslovima osiguranja ako se planira dugoročni ili trajni boravak. Takozvano dolazno osiguranje takođe može podrazumijevati takvo izuzeće.

Podnosioci zahtjeva​​​​​​​ sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ mjesto, datum, potpis.


Početak stranice