Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Viza za putovanje u Njemačku

VAžna napomena

VAžna napomena, © Saobraćajni znak za opasnost

Članak

Važna napomena!

Molimo Vas da predate isključivo u potpunosti popunjene i potpisane prijavne formulare i svu potrebnu dokumentaciju. Nepotpune prijave obično dovode do odbacivanja i/ili odbijanja zahtjeva. Na taj način olakšavate nama posao i ne dovodite sebe u situaciju da iznova podnosite zahtjev i/ili da ponovo dolazite na razgovor.  

Molimo da se pitanja koja se odnose na vize pošalju elektronskom poštom na opštu E-Mail adresu Ambasade. Odgovor će biti dat što je prije moguće. Molimo da UVIJEK navedete sve lične podatke i podatke iz pasoša, kao i aplikacioni broj podnosioca. Molimo da se predmetno pitanje  uputi Ambasadi najranije mjesec dana nakon podnošenja zahtjeva. Ranije upućivanje pitanja iziskiva  kapacitete i vodi ka dužem vremenskom čekanju za sve podnosioce zahtjeva.

Opšte informacije ćete naći u cjelosti na internet stranici Ambasade. Prvo provjerite da li na našoj stranici možete naći odgovor na Vaše pitanje, a potom se obratite Ambasadi pismenim putem ukoliko  informacije koje su Vam zaista potrebne nisu dostupne na našoj internet adresi.

NE postoji potreba za uključivanje eksternih davaoca usluga, poput turističkih agencija, radi dobijanja termina za apliciranje za vizu ili sastavljanja viznog zahtjeva, obzirom na njihovu djelimično jako visoku cijenu. Sve potrebne informacije dostupne su na internet stranici Ambasade, tako da možete lako završiti gorenavedene aktivnosti bez skupe podrške treće strane.

Početak stranice