Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Dokaz o poznavanju njemačkog jezika u proceduri za dobijanje vize

01.06.2022 - Članak

Podnosioci zahtjeva moraju prilikom  postupka za  vize za različite svrhe boravka (uključujući spajanje supružnika, spajanje djece starije od 16 godina sa roditeljima u Njemačkoj , zaposlenje u medicinskim strukama, au-pair/ bebi-siter zaposlenje, obrazovanje/školovanje u Njemačkoj, isl.) znanje njemačkog jezika na odgovarajućem nivou dokazati u skladu sa zajedničkim evropskim referentnim okvirom Vijeća Evrope. Koji nivo je za svaku pojedinačnu svrhu boravka neophodno dokazati, možete saznati iz odgovarajućih Informatora za pojedinačnu svrhu boravka. Između ostalog možete informacije o sadržaju i nivou ispita na različitim jezičkim nivoima pronaći na Goethe Institut. Potvrda o znanju jezika zasnovana na standardizovanom  ispitu iz  jezika prema standardima Asocijacije evropskih ispitivača jezika(ALTE) Diplome o položenom ispitu za njemački jezik koje se trenutno prihvataju u proceduri prilikom odobravanja viza u Ambasadi Podgorice, a priznate su one koje su od  sljedećih jezičkih instituta/škola jezika:

  • Goethe-Institut e.V. (GI),
  • Udruženje austrijske jezičke diplome njemačkog jezika (ÖSD),
  • TestDaF-Institut (TestDaF),
  • telc gGmbH (TELC), izuzev TELC Srbija,
  • ECL ispitni centar putem AFU privatnog obrazovnog instituta (AFU Privates Bildungsinstitut GmbH).

Sve ostale potvrde, kao i potvrde škola stranih jezika koje potvrđuju  samo prisustvovanje kursu njemačkog jezika, ne mogu biti prihvaćene u postupku za odobravanje viza. Isto tako, NEĆE se prihvatati djelimični jezički certifikati za pojedinačne vještine / module kao što su "govor, pisanje, čitanje, slušanje ", već isključivo certifikati koji su priznati i  koji  sadrže svaku jezičku disciplinu / vještinu, odnosno koji obuhvataju sve 4 module/jezičke vještine odn. govor, pisanje, čitanje i slušanje.

Vodite računa da certifikat o položenom znanju njemačkog jezika i  položeni ispiti koji su na certifikatu prikazani, za sve 4 jezičke vještine/ module za nivo koji je potreban za vašu svrhu boravka u Njemačkoj ne smije biti stariji od 1 godine prilikom aplikacije za vizu. Stariji certifikati/diplome o položenom ispitu njemačkog jezika i oni sa starijim djelimično položenim modulima (jezičkim vještinama) po pravilu ne mogu biti priznati.

Zakonom su predviđeni izuzeci od potrebe za dostavljanjem dokaza o osnovnom znanju njemačkog jezika:

a) Izuzeci koji su opravdani za  podnosioce zahtjeva:

- ako je znanje njemačkog jezika očigledno (jasno prepoznatljivo znanje njemačkog jezika prilikom podnošenja zahtjeva na šalteru)

- za univerzitetske diplomce sa pozitivnom prognozom zapošljavanja i integracije

- ako se planira samo privremeni  boravak u Njemačkoj

- prilikom ponovnog ulaska u Njemačku, ako je podnosilac zahtjeva već živio u Njemačkoj po osnovu dozvole za stalni boravak prema Zakonu o prebivalištu

- ako trajno nije sposoban da nauči strani jezik zbog fizičke, mentalne ili emocionalne bolesti ili invaliditeta

b) Izuzeci, koji su opravdani kod referentne osobe/supružnik sa kojim se spajate u Njemačkoj  povjerilac:

- ako je supružnik koji živi u Njemačkoj državljanin jedne od država navedenih u  čl. 41. Zakona  o prebivalištu ili ima pravo na slobodu kretanja u Njemačkoj, tj. državljanin je države članice EU (osim Njemačke) ili država EEA Norveške, Islanda i Lihtenštajna ili Švajcarske

- u slučaju pridruživanja kvalifikovanim radnicima, istraživačima i osobama koje obavljaju samostalnu privrednu djelatnost, ako supružnik posjeduje EU plavu kartu, ICT karticu, mobilnu ICT karticu ili dozvolu boravka za određene istraživače (čl. 18b (2) Zakona o prebivalištu (EU Blue Card), čl. 19 Zakona o prebivalištu (ICT kartica), čl. 19b Zakona o prebivalištu (mobilna ICT kartica), čl. 18d Zakona o prebivalištu (istraživači), čl. 18f Zakona o prebivalištu (mobilni istraživači),

- u slučaju spajanja prema članu 18c (3) Zakona o prebivalištu (visoko kvalifikovani kadrovi) ili članu 21 Zakona o prebivalištu (samostalna privredna djelatnost), pod uslovom da je brak već postojao u periodu kad se referentno lice (supružnik) preselilo za stalno u saveznu teritoriju

- ako je osoba koja ima pravo na stalni boravak imala dozvolu boravka u skladu sa § 18 d Zakona o prebivalištu /zakona o boravku (istraživač) neposredno prije izdavanja dozvole za nastanjenje ili dozvole za stalni boravak u EU

-u slučaju spajanja sa osobama koje imaju pravo na zaštitu, pod uslovom da je brak već postojao kad se osoba koja ima zaštitu preselila u Njemačku

Takođe postoji izuzetak ako zbog posebnih okolnosti u  pojedinačnom slučaju nije bilo moguće ili nije bilo razumno da bračni partner/partnerka uloži napor i stekne osnovno znanje njemačkog jezika prije ulaska u zemlju. To je posebno slučaj ako  kursevi jezika dugoročno nisu ponuđeni u vašoj državi ili ako njihovo pohađanje predstavlja visok rizik za sigurnost i ne postoje druge obećavajuće alternative (npr. pomoću literature ili putem interneta) za usvajanje jezika i dokazivanje istog.

Ako mislite da se takav izuzetak odnosi na vas, prilikom podnošenja zahtjeva za vizu morate dokazati postojanje odgovarajućeg razloga za ovaj izuzetak. Ako niste sigurni da li se jedan od izuzetaka odnosi na Vas ili su potrebni dokazi, možete se informisati o tome opisujući okolnosti


Ove informacije možete preuzeti i u obliku PDF datoteke.


Početak stranice