Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu za obavljanje volonterskih aktivnosti

15.03.2021 - Članak

Osnovne informacije

Osnovne informacije o zahtjevu za vizu možete pronaći na internet stranici Ambasade u Podgorici.

 • Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.
 • Potvrde, diplome itd. moraju se predati u originalu sa apostilom / legalizacijom. Originale ćete dobiti nazad nakon obrade Vaše prijave.
 • Za vizu je potrebno odobrenje Savezne agencije za zapošljavanje, po potrebi i nadležne imigracione službe. Viza se može izdati tek nakon dobijanja ovih odobrenja
 • Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.
 • Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.
 • Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.
 • Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.
 • Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

Viza se može izdati za učešće u volonterskim  aktivnostima u Njemačkoj (FSJ, BFD i FÖJ). Za učešće u Evropskoj volonterskoj službi (EVD), viza će se izdati ako su ispunjeni preduslovi. Trajanje volonterske službe može biti između šest i 24 mjeseca, ali pravilo je jedna puna godina.

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Dva (2) aplikaciona zahtjeva za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani.

⬜ Po mogućnosti dvije (2) izjave o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Dvije (2) nove biometrijske fotografije za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice

 Dvije (2) obične kopije stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Ugovor / sporazum o Vašem dobrovoljnom služenju u Njemačkoj:

 • BFD: svoj ugovor morate potpisati vi, kao i Savezna agencija  za porodične poslove i zadatke civilnog društva (BAFzA), kao i mjesto raspoređivanja, centralna agencija i, ako je primjenjivo, agencija koja vrši volontersku službu (agencija).
 • FSJ/FÖJ: Vaš ugovor morate potpisati vi, kao i odgovarajući pružatelj usluga, i, ako je primjenjivo, mjesto dodjele.
 • EFD: Vaš ugovor moraju potpisati nacionalna agencija Erasmus + Youth in Action i koordinaciona organizacija. Ugovor o volontiranju koji opisuje zadatke i planirane ishode učenja moraju potpisati koordinaciona organizacija i volonter.

Kompletna biografija, napisan samostalno, posebno sa opisom prethodne obuke i, ako je primjenjivo, profesionalne aktivnosti sa jednom (1) kopijom

Motivaciono pismo sa jednom (1) kopijom; poželjno je opisati očekivanja povezana sa planiranim boravkom i očekivanim profesionalnim i ličnim koristima, kao i buduće planove

Samo za BFD / FSJ / FÖJ: Potvrda sa mjesta angažmana / nosioca usluge da se poznavanje jezičke u početku neće zahtijevati  ili da znanje njemačkog jezika možete steći kursevima jezika nakon ulaska u zemlju (u suprotnom: upućivanje kod diplomatskog predstavništva  u inostranstvu da biste se prijavili za dokazivanje  osnovnog znanju njemačkog jezika)

Dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima
Organizacija domaćin po pravilu snosi troškove smještaja i hrane. Ako ugovor ili druga potvrda s mjesta raspoređivanja ne sadrži nikakve podatke o vašem smještaju i obrocima, dostavite dodatne dokaze o osiguranoj egzistenciji

Dokaz o odgovarajućem zdravstvenom osiguranju prema EU – standardu (koji važi za mjesto boravka u Njemačkoj i za cijeli Šengen -prostor, sa najmanje 30.000,-€ pokrića), koje važi od prvog dana ulaska u Njemačku i za period ukupnog boravka u Njemačkoj; potrebno je predočiti najkasnije prilikom preuzimanja vize

Aplikanti sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ Mjesto, Datum, potpis


Informator u PDF formatu

Ovaj informator možete preuzeti i kao PDF datoteku.


Početak stranice