Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu za obavljanje volonterskih aktivnosti

16.02.2023 - Članak

Osnovne informacije

Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.

Potvrde, diplome itd. moraju se predati u originalu sa apostilom / legalizacijom. Originale ćete dobiti nazad nakon obrade Vaše prijave.

Za vizu je potrebno odobrenje Savezne agencije za zapošljavanje, po potrebi i nadležne imigracione službe. Viza se može izdati tek nakon dobijanja ovih odobrenja

Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.

Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.

Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.

Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.

Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

Viza se može izdati za učešće u volonterskim  aktivnostima u Njemačkoj (FSJ, BFD i FÖJ). Za učešće u Evropskoj volonterskoj službi (EVD), viza će se izdati ako su ispunjeni preduslovi. Trajanje volonterske službe može biti između šest i 24 mjeseca, ali pravilo je jedna puna godina.

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Aplikacioni zahtjevi za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani.

⬜ Po mogućnosti izjava o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Nova biometrijska fotografija za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice

 Obična kopija stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Ugovor / sporazum o Vašem dobrovoljnom služenju u Njemačkoj:

  • BFD: svoj ugovor morate potpisati vi, kao i Savezna agencija  za porodične poslove i zadatke civilnog društva (BAFzA), kao i mjesto raspoređivanja, centralna agencija i, ako je primjenjivo, agencija koja vrši volontersku službu (agencija).
  • FSJ/FÖJ: Vaš ugovor morate potpisati vi, kao i odgovarajući pružatelj usluga, i, ako je primjenjivo, mjesto dodjele.
  • EFD: Vaš ugovor moraju potpisati nacionalna agencija Erasmus + Youth in Action i koordinaciona organizacija. Ugovor o volontiranju koji opisuje zadatke i planirane ishode učenja moraju potpisati koordinaciona organizacija i volonter.

Kompletna biografija, napisan samostalno, posebno sa opisom prethodne obuke i, ako je primjenjivo, profesionalne aktivnosti, original sa jednom kopijom

Motivaciono pismo, sa jednom kopijom; poželjno je opisati očekivanja povezana sa planiranim boravkom i očekivanim profesionalnim i ličnim koristima, kao i buduće planove

Samo za BFD / FSJ / FÖJ: Potvrda sa mjesta angažmana / nosioca usluge da se poznavanje jezičke u početku neće zahtijevati  ili da znanje njemačkog jezika možete steći kursevima jezika nakon ulaska u zemlju (u suprotnom: upućivanje kod diplomatskog predstavništva  u inostranstvu da biste se prijavili za dokazivanje  osnovnog znanju njemačkog jezika)

Dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima
Organizacija domaćin po pravilu snosi troškove smještaja i hrane. Ako ugovor ili druga potvrda s mjesta raspoređivanja ne sadrži nikakve podatke o vašem smještaju i obrocima, dostavite dodatne dokaze o osiguranoj egzistenciji

Dokaz o odgovarajućem zdravstvenom osiguranju prema EU – standardu (koji važi za mjesto boravka u Njemačkoj i za cijeli Šengen -prostor, sa najmanje 30.000,-€ pokrića), koje važi od prvog dana ulaska u Njemačku i za period ukupnog boravka u Njemačkoj; potrebno je predočiti najkasnije prilikom preuzimanja vize

Podnosioci zahtjeva​​​​​​​ sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ mjesto, datum, potpis.


Početak stranice