Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu za kuvare specijaliteta

15.03.2021 - Članak

Osnovne informacije

Osnovne informacije o zahtjevu za vizu možete pronaći na internet stranici Ambasadeu Podgorici.

  • Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.
  • Potvrde, diplome itd. moraju se predati u originalu sa apostilom / legalizacijom. Originale ćete dobiti nazad nakon obrade Vaše prijave.
  • Za ​​vizu može biti potrebno odobrenje Savezne agencije za rad i po potrebi nadležne imigracione službe, odn. Službe za strance u Njemačkoj . Viza se može izdati tek nakon dobijanja ovih odobrenja.
  • Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.
  • Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.
  • Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.
  • Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.
  • Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti

Opšte informacije

Kuvaricama i kuvarima specijaliteta može se odobriti boravišna dozvola za puno radno vrijeme u restoranima gdje se nude kulinarski specijaliteti. Za to je neophodno da ste državljanin države čijoj je kuhinji restoran orijentisan ili čije specijalitete nude. Ako  dokažete kvalifikovano profesionalno zanimanje kuvara priznato u Njemačkoj, možete  zatražiti i boravišnu dozvolu za kvalifikovanog radnika sa završenom profesionalnom stručnom obukom, stručnim obrazovanjem ili zanimanjem.

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de.

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Dva (2) aplikaciona zahtjeva za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani

⬜ Po mogućnosti dvije (2) izjave o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

Dvije (2) nove biometrijske fotografije za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice

  Dvije (2) obične kopije stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Izjava o radnom odnosu popunjena i potpisana od strane poslodavca u dva (2) primjerka.

Opis restorana u Njemačkoj koji nudi specijalitete, original sa 2 (dvije) kopije

Jelovnik iz restorana u Njemačkoj koji nudi specijalitete, original sa 2 (dvije) kopije

⬜ Besprijekorna tabelarna biografija na njemačkom jeziku sa jednom (1) kopijom

Dokaz o završenoj stručnoj spremi u Crnoj Gori (izvan Njemačke) (u trajanju od najmanje dvije (2) godine) od priznate obrazovne institucije, original i dvije (2) kopije. Obavještenje institucije odgovorne za nostrifikaciju  u Njemačkoj nije potrebna

Dokaz o tome da posjedujete najmanje dvije godine praktičnog iskustva kao kuvar u kvalifikovanim restoranima nakon završenog stručnog obrazovanja ili - ako u Vašoj zemlji porijekla nije bilo moguće obrazovanje u stručnoj školi – može i dokaz da imate najmanje šest (6) godina kulinarskog radnog iskustva u kvalifikovanim restoranima (npr. na osnovu referenca, preporuke sa posla) u zemlji porijekla, odnosno Crnoj Gori sa detaljima punog imena, trenutnog broja telefona poslodavca, restorana i izvodom  iz registra privrednih subjekta, odnosno dozvole za poslovanje firme ili restorana u kom ste stekli radno iskustvo, original i dvije (2) kopije

Dokaz o odgovarajućem zdravstvenom osiguranju
Ako imate na raspolaganju obavezno zdravstveno osiguranje kao zaposleno lice, imajte na umu da se to odnosi samo na prebivalište u Njemačkoj i da važi od trenutka kad započne Vaše zaposlenje u Njemačkoj. Ako prije početka zaposlenja ulazite u zemlju, morate  sklopiti privatno zdravstveno osiguranje za period dok ne započne radni odnos i ne bude moguć prijem u zakonsko zdravstveno osiguranje.
Putnička zdravstvena osiguranja mogu isključiti osiguranje u svojim uslovima osiguranja ako se planira dugoročni ili trajni boravak. Takozvano dolazno osiguranje takođe može podrazumijevati takvo izuzeće.

Aplikanti sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ Mjesto, Datum, potpis


Informator u PDF formatu

Ovaj informator možete preuzeti i kao PDF datoteku.



Početak stranice