Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu za kuvare specijaliteta

Članak

Osnovne informacije

Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.

Potvrde, diplome itd. moraju se predati u originalu sa apostilom / legalizacijom. Originale ćete dobiti nazad nakon obrade Vaše prijave.

Za ​​vizu može biti potrebno odobrenje Savezne agencije za rad i po potrebi nadležne imigracione službe, odn. Službe za strance u Njemačkoj . Viza se može izdati tek nakon dobijanja ovih odobrenja.

Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.

Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.

Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.

Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.

Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

Kuvaricama i kuvarima specijaliteta može se odobriti boravišna dozvola za puno radno vrijeme u restoranima gdje se nude kulinarski specijaliteti. Za to je neophodno da ste državljanin države čijoj je kuhinji restoran orijentisan ili čije specijalitete nude. Ako  dokažete kvalifikovano profesionalno zanimanje kuvara priznato u Njemačkoj, možete  zatražiti i boravišnu dozvolu za kvalifikovanog radnika sa završenom profesionalnom stručnom obukom, stručnim obrazovanjem ili zanimanjem.

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de.

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Aplikacioni zahtjev za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani

⬜ Pouka u skladu sa čl. 18. stav 2. tačka 4.a Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji Savezne Republike Njemačke (AufenthG) – Postojanje konkretne ponude radnog mjesta

⬜ Po mogućnosti izjava o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Nova biometrijska fotografije za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice

 Obična kopija stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Izjava o radnom odnosu popunjena i potpisana od strane poslodavca u originalu i jednom kopijom.

Opis restorana u Njemačkoj koji nudi specijalitete, original sa jednom kopijom

Jelovnik iz restorana u Njemačkoj koji nudi specijalitete, original sa jednom kopijom 

⬜ Besprijekorna tabelarna biografija na njemačkom jeziku sa jednom kopijom 

Dokaz o završenoj stručnoj spremi u Crnoj Gori (izvan Njemačke) (u trajanju od najmanje dvije godine) od priznate obrazovne institucije, original i jedna kopija. Obavještenje institucije odgovorne za nostrifikaciju  u Njemačkoj nije potrebna

Dokaz o tome da posjedujete najmanje dvije godine praktičnog iskustva kao kuvar u kvalifikovanim restoranima nakon završenog stručnog obrazovanja ili - ako u Vašoj zemlji porijekla nije bilo moguće obrazovanje u stručnoj školi – može i dokaz da imate najmanje šest (6) godina kulinarskog radnog iskustva u kvalifikovanim restoranima (npr. na osnovu referenca, preporuke sa posla) u zemlji porijekla, odnosno Crnoj Gori sa detaljima punog imena, trenutnog broja telefona poslodavca, restorana i izvodom  iz registra privrednih subjekta, odnosno dozvole za poslovanje firme ili restorana u kom ste stekli radno iskustvo, original i jedna kopija 

⬜ Uputstvo o obveznom zdravstvenom osiguranju prije ulaska u zemlju

Ako imate na raspolaganju obavezno zdravstveno osiguranje kao zaposleno lice, imajte na umu da se to odnosi samo na prebivalište u Njemačkoj i da važi od trenutka kad započne Vaše zaposlenje u Njemačkoj. Ako prije početka zaposlenja ulazite u zemlju, morate  sklopiti privatno zdravstveno osiguranje za period dok ne započne radni odnos i ne bude moguć prijem u zakonsko zdravstveno osiguranje.
Putnička zdravstvena osiguranja mogu isključiti osiguranje u svojim uslovima osiguranja ako se planira dugoročni ili trajni boravak. Takozvano dolazno osiguranje takođe može podrazumijevati takvo izuzeće.

Podnosioci zahtjeva​​​​​​​ sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ mjesto, datum, potpis.


Početak stranice