Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu za traženje radnog mjesta za stručne kadrove

16.02.2023 - Članak

Osnovne informacije

Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.

Potvrde, diplome itd. moraju se predati u originalu sa apostilom / legalizacijom. Originale ćete dobiti nazad nakon obrade Vaše prijave.

Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.

Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.

Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.

Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.

Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

Viza za traženje radnog mjesta pruža mogućnost zainteresovanim stranim stručnim kadrovima sa stručnim obrazovanjem ili visokoškolskim obrazovanjem priznatim u Njemačkoj da dođu u Njemačku na najviše šest mjeseci, kako bi pronašli posao za koji su svojom kvalifikacijom osposobljeni. Ukoliko u roku od pola godine nađete poslodavca, ne morate ponovo napuštati zemlju, već možete zatražiti potrebnu dozvolu boravka kod Službe za strance u Njemačkoj, koja je nadležna za vas. Zaposlenje nije dozvoljeno za vrijeme boravka radi traženja posla, izuzetak predstavlja probno zapošljavanje sa dozvoljenim radnim vremenom do 10 sati nedjeljno.

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Dva (2) aplikaciona zahtjeva za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani.

⬜ Po mogućnosti dvije (2) izjave o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Dvije (2) nove biometrijske fotografije za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice

 Dvije (2) obične kopije stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Dokazi o priznavanju kvalifikacije:

 • za kvalifikovane kadrove sa završenim stručnim obrazovanjem, odnosno srednjoškolskim obrazovanjem, tj. obukom:
  • obavještenje o priznavanju/nostrifikaciji stranog stručnog osposobljavanja/obrazovanja: pismeno obavještenje o priznavanju od njemačke agencije nadležne za priznavanje/nostrifikaciju stečene profesije (original i  dvije (2) kopije)
 • za stručne kadrove sa akademskim obrazovanjem:
  • Dvije (2) odštampane stranice izvještaja  iz baze podataka anabin o stepenu diplome i statusu univerziteta
   • ili (ako stepen diplome u bazi podataka iz anabina nije ocijenjen kao "odgovara" ili "ekvivalentan" i / ili završeni fakultet/univerzitet nije ocijenjen kao "H +") potrebna je
  • Procjena diplome od strane ZAB (Centralna služba za procjenu obrazovanja stečenog u  inostranstvu, original i dvije (2) kopije
  • Dozvola za obavljanje profesionalne djelatnosti  od nadležnog organa za priznavanje/nostrifikaciju stečenog obrazovanja ili privremeno uvjerenje o odobrenju za bavljenje profesionalnom djelatnošću, original i  dvije (2) kopije (npr. za medicinske profesije: odluka nadležne službe za izdavanje dozvola na teritoriji Njemačke , tj. osiguranje da će biti odobrena profesionalna licenca ili dodjela medicinske dozvole)

Više informacija na temu priznavanje stranih kvalifikacija i obrazovnih ustanova izvan Njemačke možete naći ovdje: Anerkennung in Deutschland

Dokazi o kvalifikaciji: diploma o završenom fakultetu (sa izvještajem o položenim ispitima) original sa dvije (2) kopije

Motivaciono pismo za planirano traženje zaposlenja sa jednom(1) kopijom.
Neophodno je da bude prepoznatljivo za koje područje zaposlenja i radna mjesta se zanimate, gdje želite da konkurišete za posao i koji smještaj ćete koristiti

Za stručne kadrove sa priznatom/nostrifikovanom stručnom osposobljenosti / stručnim obrazovanjem
Dokaz o poznavanju njemačkog jezika nivoa B1 na osnovu priznate jezičke diplome i dvije (2) kopije

Tabelarna biografija o dosadašnjem radnom iskustvu sa jednom (1) kopijom

Dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima
Finansiranje:
Podnosilac zahtjeva mora imati na raspolaganju najmanje 947 € mjesečno za boravak u Njemačkoj. Dokaz o raspoloživim ličnim novčanim sredstvima na osnovu blokiranog računa u njemačkoj banci ili garantno pismo. Dokazi o pomenutim sredstvima finansiranja aplikant mora prilikom apliciranja za vizu predočiti. Prema tome, neophodno je da prilikom aplikacije za vizu predočite dokaz o posjedovanju najmanje 5.682,- €.

Kada troškove boravka financirate putem blokiranog računa: Otvoriti blokirani račun na vrijeme, PRIJE nego što podnesete zahtjev za vizu. Prilikom podnošenja zahtjeva za vizu prihvatiti će se samo zvanična potvrda otvaranja računa u kojoj se navodi ukupan uplaćeni iznos i dostupni mjesečni iznosi. Potvrda bez navedenog iznosa nije zadovoljavajuća. Potvrda o uplati ili prenosu sredstava bez gore pomenute potvrde banke nije odgovarajuća.

Kada troškove boravka financirate na osnovu garantnog pisma:
Dokaz o dovoljnim sredstvima za život na osnovu  garantnog pisma prema članu 66, 68  Zakona o boravku stranaca.
Iz garantnog pisma mora da proizlazi da se određena osoba pismeno obavezuje da će preuzeti troškove za vaš planirani boravak. Potpisnik garantnog pisma je dužan da „dokaže“ da je finansijski u mogućnosti da Vas financira. Predočiti original sa 2 (dvije) kopije.

Dokaz o odgovarajućem zdravstvenom osiguranju prema EU –standardu, koje važi za cjelokupni Šengen prostor i sa najmanje 30.000 eura pokrića), koje važi od prvog dana ulaska u Njemačku i za period ukupnog boravka u Njemačkoj; potrebno predočiti najkasnije prilikom preuzimanja vize!

Podnosioci zahtjeva​​​​​​​ sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ mjesto, datum, potpis.


Početak stranice