Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Karta šansi (§§ 20a+20b Zakona o prebivalištu stranaca/ AufenthG)

Članak

Osnovne informacije

- Za prijavu i podnošenje zahtjeva potreban Vam je termin, koji je moguće rezervisati isključivo putem našeg sistema za zakazivanje.

- Dokumentacija koja nije napisana na njemačkom ili engleskom mora se priložiti zajedno sa priznatim prevodom na njemački.

Svjedočanstva, diplome i sl. moraju se priložiti u originalu sa apostil pečatom. Originali se vraćaju nakon obrade vašeg zahtjeva. Ukoliko su vaša dokumenta izdata od strane jedne od država ugovornica prema konvencijama Međunarodne komisije za građanski i lični status (CIEC) neće vam biti potrebne dodatne ovjere da su vaša dokumenta vjerodostojna; isto važi, ukoliko su dokumenta izdata od službi jedne od članica EU -država.

- Standardno vrijeme obrade iznosi oko dva mjeseca, a u pojedinačnim slučajevima i duže.

- Rezervacije letova nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu; molimo da svoja putovanja rezervišete tek nakon što dobijete svoju vizu.

- Odjeljenje za izdavanje viza zadržava pravo da naknadno traži dodatna dokumenta.

- Nepotpuna dokumentacija odlaže proceduru i može dovesti do odbijanja.

Molimo vas da se suzdržite od traženja informacija o statusu Vašeg zahtjeva za vrijeme standardnog vremena obrade. Upiti o statusu zahtjeva predstavlja značajan dodatni posao za odjeljenje za vize i stoga se na njih ne može odgovoriti.

Opšte informacije

„Karta šansi“ (od 1. juna 2024.) je nova zakonska osnova u njemačkom Zakonu o prebivalištu koja pruža mogućnost za kontrolisani pristup traženja zaposlenja u Njemačkoj. Osim traženja zaposlenja, pruža i mogućnost traženja mjera i procedura za priznavanje stranih stručnih kvalifikacija u Njemačkoj.

„Karta šansi“ (Chancenkarte) se može dobiti na dva načina:

Varijanta 1 – Državljani trećih zemalja koji dokažu potpunu ekvivalentnost svojih stečenih stranih kvalifikacija sa njemačkim kvalifikacijama i stoga se smatraju 'kvalifikovanim kadrovima' u smislu Zakona o prebivalištu, mogu podnijeti zahtjev za „Kartu šansi“ bez ispunjavanja ikakvih dodatnih posebnih preduslova ukoliko podnosioci zahtjeva mogu dokazati da su troškovi za život osigurani.

Varijanta 2 – Svi ostali podnosioci zahtjeva (osim stručnih kadrova) moraju

a) posjedovati inostranu diplomu o završenoj visokoškolskoj ustanovi/fakultet, diplomu sa minimum dvogodišnjim stručnim obrazovanjem (ako je diploma priznata od strane države u kojoj je stečena) ili stručna kvalifikacija koju je izdala Njemačka privredna komora u inostranstvu i

b) predočiti dokaz o osnovnom poznavanju njemačkog (nivo A1) ili engleskog jezika (nivo B2).

Ako su ovi preduslovi ispunjeni, možete prikupiti različite bodove za kriterije kao što su priznavanje kvalifikacija u Njemačkoj, poznavanje jezika, profesionalno iskustvo, godine starosti i povezanost sa Njemačkom, kao i potencijal koji posjeduje vaš partner ili supružnik koji bi se sa vama preselili u Njemačku. Da biste dobili kartu šansi, potrebno je ostvariti najmanje 6 bodova.

Karta šansi se izdaje na najviše godinu dana ako je za taj period bilo moguće osigurati troškove za egzistenciju/život u Njemačkoj. Karta šansi pruža mogućnost za probni rad ili skraćeno radno vrijeme (Nebenbeschäftigung) u obimu od 20 sati sedmično tokom vašeg boravka u Njemačkoj.

Više informacija o Karti šansi (posebno 'samoprovjera'/ SELF-Check) kao i opšte informacije o radu i životu u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.

A. Potrebna dokumentacija za sve kandidate koji podnose zahtjev (varijante 1 i 2)

Sljedeća ček lista vam pruža mogućnost da provjerite da li je vaša dokumentacija za prijavu potpuna, tako što ćete obilježavanjem pomoću X provjeriti. Molimo da priložite štampanu ček listu. Sva ovdje navedena dokumenta moraju biti dostavljena u traženom obliku i redoslijedu.

Za svaku prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju u potpunosti:

Prijavni formular sa uputstvima u skladu sa članom 54 Zakona o prebivalištu, potpuno popunjen i potpisan

⬜ Po potrebi Izjava o pristupačnosti i ovlašćenju, potpuno popunjena i potpisana

⬜ Novija fotografija za biometrijski pasoš (vidi Tablu sa uzorcima fotografija)

⬜ Važeći pasoš (ručno potpisan, sa najmanje dvije potpuno prazne stranice)

⬜ Obična kopija stranice sa podacima vašeg važećeg pasoša

Motivaciono pismo: Treba da bude jasno za koje oblasti rada i pozicije u Njemačkoj ste zainteresovani, gdje želite da se prijavite i gdje u Njemačkoj želite da ostanete (uključujući informacije o smještaju i drugim troškovima života). I – ako je primjenjivo – koje mjere planirate preduzeti da biste priznali svoje strane stručne kvalifikacije u Njemačkoj.

Tabelarna biografija sa detaljima o vašoj dosadašnjoj profesionalnoj karijeri

Finansiranje: Troškove svog života u Njemačkoj možete pokriti vlastitim sredstvima ili garantnim pismom „Verpflichtungserklärung“. Osim toga, ukoliko je predvidljivo, može se uzeti u obzir i posao sa nepunim radnim vremenom (Nebenbeschäftigung) koji je dozvoljen prilikom aplikacije za Kartu šansi. Molimo da dostavite dokaz o osiguranim sredstvima za život na sljedeći način:

Blokirani račun: U principu, svaki podnosilac zahtjeva mora imati na raspolaganju najmanje 1.027 € mjesečno za svoj boravak u Njemačkoj, što je ukupno 12.324 € s obzirom na to da je standardni period važenja Karte šansi 12 mjeseci. Molimo otvorite blokirani račun na vrijeme prije podnošenja zahtjeva za vizu. Prilikom podnošenja zahtjeva za vizu, prihvaća se samo službena potvrda o otvaranju banke u kojoj se navodi ukupan iznos deponovanog i mjesečni raspoloživi iznos. Potvrda bez navođenja ovih iznosa nije dovoljna; Isto tako, potvrda o depozitu ili transferu nije dovoljna bez potvrde banke. Više informacija možete pronaći ovdje.

Zaposlenje sa skraćenim radnim vremenom (Nebenbeschäftigung): Ako je već izvjesno da ćete imati neki potencijalni konkretan posao sa skraćenim radnim vremenom u Njemačkoj, to možete dokazati ugovorom o radu ili obavezujućom ponudom za posao u kojoj je definisano sedmično radno vrijeme i mjesečna zarada.

Garantno pismo (Verpflichtungserklärung): Dokaz zasnovan na formalnoj izjavi o preuzimanju obaveza (Verpflichtungserklärung)u skladu sa članovima 66, 68 Zakona o boravku, u kojoj se izvjesna osoba pismeno obavezuje kod njemačke službe za strance (Ausländerbehörde) da će pokriti troškove života (original + kopija)

Instrukcije o obavezi zdravstvenog osiguranja prije ulaska.

Obavezujete se da ćete sklopiti privatno zdravstveno osiguranje (obično nazvano 'Incoming -Versicherung) koje važi na cijelom šengenskom prostoru, sa minimalnim pokrićem od 30.000 €, koje je validno za cijeli period važenja Kartice šansi (nakon izdavanja vize). ).

Kandidati sa državljanstvom koje nije crnogorsko

⬜ Dokaz o stalnom boravištu uz prilaganje crnogorske dozvole za duži boravak. Služba za izdavanje vize zadržava pravo da zatraži vaše bankovne izvode i prema potrebi, ugovore o zakupu i zaposlenju kao dokaz vašeg uobičajenog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Taksa za vizu od 75 €. Plaćanje u gotovini i u EUR.


B. Varijanta 1: Karta šansi za kvalifikovane radnike/ stručne kadrove

⬜ Kvalifikacija stručne prakse u Njemačkoj (original + kopija)

ili

⬜ Univerzitetska diploma u Njemačkoj (original + kopija)

ili

⬜ Diploma o završenom visokom obrazovanju/ univerzitetu stečena u inostranstvu (original sa „Apostille“ pečatom i kopija) + priznavanje istovjetnosti (ekvivalentnost) strane stručne kvalifikacije od strane nadležnog organa za priznavanje (original + kopija)

ili

⬜ Diploma o završenom visokom obrazovanju/ univerzitetu stečena u inostranstvu (original sa „Apostille“ pečatom i kopija) + priznavanje istovjetnosti strane fakultetske diplome (štampani ispis iz anabin-baze podataka za vašu fakultetsku diplomu)

ili (ako diploma nije „istovjetna, odgovarajuća“ ili „ekvivalentna“ u anabin bazi podataka i/ili univerzitet nije ocijenjen sa ocjenom „H+“)

⬜ Diploma o završenom visokom obrazovanju/ univerzitetu stečena u inostranstvu (original sa „Apostille“ pečatom i kopija) + vrednovanje diplome od strane Centralne kancelarije za inostrano obrazovanje ZAB (original + kopija)

ili (za profesije koje su zakonski regulisane - reglementierte Berufe - za koje je potrebna dozvola za bavljenje profesijom, npr. ljekari, inženjeri; kompletna lista od Saveznog zavoda za zapošljavanje ili Evropske komisije)

⬜ Dozvola za bavljenje profesijom od nadležnog organa za priznavanje diploma ili osigurana dozvole za bavljenje profesijom - npr. za medicinske profesije: odluka organa za licenciranje na saveznoj teritoriji, odnosno osigurana dozvola za bavljenje profesijom ili izdavanje medicinske licence - Approbation (original + kopija)

Informacije po pitanju priznavanja i nostrifikacije diploma možete pronaći na: www.anerkennung-in-deutschland.de.


C. Varijanta 2: Karta šansi zasnovana na bodovnom sistemu (bez kvalifikovanih kadrova)

kvalifikacija o stranom stručnom obrazovanju (original + kopija) i

⬜ Uvjerenje (original + kopija) Centralne kancelarije za strano obrazovanje (ZAB) o Vašoj stranoj stručnoj kvalifikaciji (dokaz o priznavanju od strane državne institucije, najmanje 2 godine školovanja)

ili

Obavještenje (Bescheid) o djelimičnom priznavanju / deficitarnom zanimanju vaše stručne kvalifikacije - Teilanerkennungsbescheid / Defizitbescheid (original + kopija)

ili

⬜ inostrana univerzitetska diploma (original + kopija) i

Dokaz o priznatoj fakultetskoj diplomi od strane države u kojoj je stečena - bilo da je na osnovu

⬜ Utvrđivanja (uslovne) uporedivosti strane fakultetske diplome (štampani ispis iz anabin baze podataka za Vašu fakultetsku diplomu i Vašu visokoškolsku ustanovu/fakultet)

ili (ako diploma nije „odgovarajuća“ ili „ekvivalentna“ u anabin bazi podataka i/ili univerzitet nije ocijenjen sa ocjenom „H+“)

⬜ Vrednovanje diplome od strane Centrale za inostrano obrazovanje (original + kopija)

ili

Diploma o profesionalnoj kvalifikacija stečena kod Njemačke spoljnotrgovinske komore sa odgovarajućom potvrdom od 'Saveznog instituta za stručno obrazovanje' - BIBB (originali + kopija)

Poznavanje stranog jezika:

⬜ Potvrda (original + kopija) o poznavanju njemačkog jezika – najmanje A1! (trenutno priznate diplome samo: Goethe, ÖSD, Telc, DAF, ECL, pogledajte informativni list)

i/ili

⬜ Potvrda (original + kopija) o poznavanju engleskog jezika – najmanje B2! Jezičke škole koje izdaju sertifikate o stepenu znanja jezika moraju biti sertifikovani od strane Udruženja ispitivača jezika u Evropi (ALTE); Alternativno, 'Test iz engleskog kao stranog jezika' (TOEFL) je takođe prihvaćen.

Napomena: Gore navedena dokumentacija je takođe relevantna za ocjenjivanje rezultata za Kartu šansi! To znači da možete imati određeno znanje njemačkog i engleskog jezika i na taj način ostvariti bodove za svoj nivo, kao i za vaše djelimično priznate strane profesionalne ili stručne kvalifikacije.

Dodatno možete sakupljati bodove za karticu šansi (detalji o bodovima koje možete postići možete pronaći na Make it in Germany sa sljedećim dokazima:

⬜ ¨ Dokaz o vašem profesionalnom iskustvu u zadnjih 5 ili 7 godina, pod uslovom da se odnosi na vaše stručne kvalifikacije: reference za posao, potvrde od poslodavca, itd. (originali + kopije)

Ako ste zakonito boravili u Njemačkoj najmanje 6 mjeseci bez prekida u posljednjih 5 godina (kratki boravak prema Šengenskom zakonu se ne računa!), molimo da dokaz o tome priložite odgovarajućim dokumentima, npr.:

- neraskinuti ugovori o najmu stana

- radni odnosi, ugovori o djelu itd.

- pasoši sa vizama i ulaznim pečatima

⬜ Ukoliko bi vaš supružnik/partner također želio podnijeti zahtjev za Kartu šansi – ili je već ima – i zatim doseliti u Njemačku sa Vama? Ako da, onda jedan od vas može prikupiti 1 dodatni bod za Kartu šansi. Ako je primjenjivo, takođe treba priložiti relevantan dokaz o aplikaciji za Kartu šansi „Chancenkarte“ vašeg supružnika/partnera.

Početak stranice