Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu radi zaposlenja – priznate medicinske struke

Članak

Osnovne informacije

Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.

Za predavanje zahtjeva za vizu potrebno je da zakažete termin koji se može rezervisati samo putem našeg sistema za zakazivanje termina.

Rezervacija letova radi apliciranja za vizu nije potrebno – molimo da letove rezervišete tek nakon dobijanja vize.

Ambasada zadržava pravo da po potrebi zatraži i dodatna dokumenta.

Nepotpuna dokumentacija odlaže postupak dobijanja vize a može i da za posljedicu ima odbijanje vize.

Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.

Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

U svojstvu stručnog kadra sa nostrifikovanom/priznatom akademskom diplomom u Njemačkoj može vam se dodijeliti dozvola za boravak radi obavljanja  poslova na radnom mjestu na kojem se traži kvalifikovano zanimanje a za koje vas vaša diploma stečena u izvan Njemačke kvalifikuje.

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de

Neophodna dokumentacija

Sljedeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Molimo Vas da listu odštampate i priložite  uz dokumentaciju. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Aplikacioni zahtjeva za vizu u potpunosti popunjeni i potpisani.

⬜ Pouka u skladu sa čl. 18. stav 2. tačka 4.a Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji Savezne Republike Njemačke (AufenthG) – Postojanje konkretne ponude radnog mjesta

Izjava o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Nova biometrijska fotografija za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje dvije (2) potpuno prazne stranice i ne stariji od 10 godina

⬜ Izjava o radnom odnosu popunjena i potpisana od strane poslodavca u originalu sa jednom kopijom.

⬜ Uputstvo o obaveznom zdravstvenom osiguranju prije ulaska u zemlju

Ako imate na raspolaganju obavezno zdravstveno osiguranje kao zaposleno lice, imajte na umu da se to odnosi samo na prebivalište u Njemačkoj i da važi od trenutka kad započne Vaše zaposlenje u Njemačkoj. Ako prije početka zaposlenja ulazite u zemlju, morate  sklopiti privatno zdravstveno osiguranje za period dok ne započne radni odnos i ne bude moguć prijem u zakonsko zdravstveno osiguranje.
Putnička zdravstvena osiguranja mogu isključiti osiguranje u svojim uslovima osiguranja ako se planira dugoročni ili trajni boravak. Takozvano dolazno osiguranje takođe može podrazumijevati takvo izuzeće.

⬜ Ugovor o radu od poslodavca iz Njemačke ili obavezujuća ponuda za posao, original i jedna kopija,  uključujući sljedeće podatke: podaci poslodavca (ime i adresa stvarnog mjesta rada),vrsta zaposlenja: puno radno vrijeme ili skraćeno radno vrijeme, stručna obuka ili praksa za koju vrstu posla, iznos bruto plate, period zaposlenja (privremeno / trajno), naziv posla ili opis posla

Izjava o radnom odnosu popunjena i potpisana od poslodavca, original sa jednom kopijom

Dokaz o priznavanju kvalifikacije:

  • Visoka stručna sprema. Prije dobijanja vize za zapošljavanje, neophodno je da je Vaša stečena kvalifikacija priznata u Njemačkoj. Ovo možete provjeriti u anabin bazi podataka.
  • Dokaz o završenom stečenom stručnom obrazovanju.
  • Dokaz o relevantnom radnom iskustvu u struci i usavršavanju

Za više informacija o nostrifikaciji diploma stečenih u inostranstvu posjetite Informativni portali za priznavanje stranih profesionalnih kvalifikacija.

⬜ Uvjerenje o priznavanju podudarnosti stručne kvalifikacije ili stručne licence od nadležnog državnog organa (osim za pomoćne djelatnosti).

⬜ za pomoćno osoblje: potvrdu od nadležne pokrajinske službe o tome da nije potrebna dozvola za obavljanje zanimanja.

⬜ Priznat sertifikat o poznavanju njemačkog jezika na nivou B2 za ljekare, stomatologe farmaceute, veterinare

⬜ Priznat sertifikat o poznavanju njemačkog jezika na nivou B1 za njegovatelje, njegovateljice i pomoćno osoblje za njegu, fizioterapeute, babice

Podnosioci zahtjeva sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori, , da važi još najmanje 3 mjeseca nakon planiranog povratka sa putovanja.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ mjesto, datum, potpis.


Početak stranice