Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu za posjete prijateljima, rodbini itd.

Članak

Osnovne informacije

Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.

Za predavanje zahtjeva za vizu potrebno je da zakažete termin koji se može rezervisati samo putem našeg sistema za zakazivanje termina.

Uobičajeno vrijeme obrade zahtjeva je 15 dana, dok u nekim slučajevima obrada može potrajati i duže.

Rezervacija leta radi apliciranja za vizu nije potrebna – molimo da let rezervišete tek nakon dobijanja vize.

Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.

Nepotpuna dokumentacija odlaže postupak dobijanja vize, a može i voditi ka odbijanju vize.

Molimo Vas da se suzdržite od raspitivanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade, jer to  predstavlja dodatni napor za vizno odjeljenje i na ta pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Nepotpuna i pogrešna dokumenta odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Molimo Vas da listu odštampate i priložite  uz dokumentaciju. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Jedan (1)aplikaciona zahtjeva za vizu, u potpunosti popunjen na njemačkom jeziku

Jedna (1) izjava o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Dvije (2) nove biometrijske fotografije za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš koji važi najmanje još 3 mjeseca nakon povratka sa planiranog putovanja, sa najmanje dvije (2) potpuno prazne stranice i ne stariji od 10 godina

Kopija druge stranice pasoša i opciono kopije prethodnih šengen viza Velike Britanije, SAD-a, Kanade, kao i kopija starog pasoša

⬜ Putničko osiguranje za predviđeni boravak (validno za sve zemlje Šengen prostora, koje je pokriveno sa najmanje 30.000 eura)

Rezervacija leta u oba pravca (poželjno)

Dokaz o smještaju za vrijeme trajanja boravka (npr. rezervacija hotela ili dokaz o nekoj drugoj vrsti smještaja, npr. smještaj od firme ili privatni smještaj)

I Dokazi u vezi sa svrhom putovanja

⬜ Pismena pozivnica domaćina iz Njemačke sa informacijama o razlogu putovanja, trajanju boravka i potvrda o prebivalištu (npr. kopija lične karte domaćina)

⬜ Ukoliko se poziva bračni partner: priložiti izvod iz matične knjige vjenčanih

⬜ Ukoliko se pozivaju roditelji potrebno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih domaćina

⬜ Ukoliko se pozivaju maloljetna lica: priložiti izvod iz matične knjige rođenih maloljetnika

II Dokaz o profesionalnoj/ekonomskoj povezanosti sa Crnom Gorom

⬜ Dokaz o posjedovanju imovine (nekretnine ili zemljište)

⬜ bankovni izvodi za posljednjih šest mjeseci potpisani i pečatirani od banke

⬜ Potvrda o zaposlenju ili potvrda o studiranju

III Ukoliko je primjenjivo, priložiti potvrdu o porodičnoj povezanosti

⬜ Izvod iz registra vjenčanih

⬜ Izvod iz registra porodične zajednice

⬜ Kopije pasoša supružnika i djece ili izvod iz registra rođenih / lična karta

IV Dokazi o finansiranju putovanja

⬜ Finansiranje vlastitim sredstvima podnosioca zahtjeva (npr. bankovni izvodi zadnjih 6 mjeseci na koje se uplaćuju lična primanja, potpisani i pečatirani od strane banke ili izvještaji obračuna ličnih primanja za poslednja 3 mjeseca ili dokaz o isplati penzije) ili

⬜ Obavezujuće garantno pismo od strane domaćina za putne troškove i troškove boravka u skladu sa članom  66-68 Zakona o boravku. Koristiti zvanični formular za garantno pismo (u originalu, izdato od nadležne službe za strance u Njemačkoj)

⬜ Za maloljetna lica: priložiti original saglasnosti ili saglasnost sa notarskom ovjerom od staratelja, koji nisu prisutni prilikom podnošenja zahtjeva za vizu​​​​​​​

Podnosioci zahtjeva sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o legalnom privremenom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci u Crnoj Gori sa jednom kopijom, koje važi najmanje 3 mjeseca nakon planiranog povratka sa putovanja.

Naknada

Naknada u visini od 80,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ mjesto, datum, potpis.


Početak stranice