Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Viza za zaposlenje prema „Regulativi Zapadnog Balkana“ (uz prethodnu provjeru prioriteta u zaposlenju)

16.02.2023 - Članak

Osnovne informacije

Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.

Potvrde, diplome itd. moraju se predati u originalu sa apostilom / legalizacijom. Originale ćete dobiti nazad nakon obrade Vaše prijave.

Za ​​vizu može biti potrebno odobrenje Savezne agencije za rad i po potrebi nadležne imigracione službe, odn. Službe za strance u Njemačkoj. Viza se može izdati tek nakon dobijanja ovih odobrenja.

Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.

Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.

Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.

Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.

Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti

Opšte informacije

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de.

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Molimo Vas da listu odštampate i priložite uz dokumentaciju. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Aplikacioni zahtjev za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani

⬜ Po mogućnosti izjava o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Nova biometrijska fotografija za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice

 Obična kopija stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Izjava o radnom odnosu popunjena i potpisana od strane poslodavca u originalu sa jednom kopijom.

Ugovor o radu poslodavca iz Njemačke ili obavezujuća ponuda za posao, za obje ugovorne strane(sa dvije kopije), ne starije od 6 mjeseci, (nakon 45 godina starosti, plata koja je neophodna iznosi minimalno 49.830 € bruto godišnje, tj. 4.152,50 € bruto mjesečno) – original i jednom kopijom uključujući sljedeće podatke:

  • podaci poslodavca (ime i adresa stvarnog mjesta rada),
  • vrsta zaposlenja, puno radno vrijeme ili skraćeno radno vrijeme,
  • bruto plata u EUR mjesečno,
  • period zaposlenja (privremeno/trajno),
  • naziv posla ili opis posla.

Po potrebi, dokaz o Vašim profesionalnim kvalifikacijama, npr.:

  • diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi, original sa jednom kopijom prevedeno na njemačkom od strane sudskog tumača. Prije dobijanja vize za zapošljavanje, Vaša inostrana diploma mora biti priznata u Njemačkoj ili da je uporediva sa njemačkom kvalifikacijom. Ovo možete provjeriti u Anabin bazi podataka,
  • dokaz o završenom stečenom stručnom obrazovanju, original sa jednom kopijom,
  • dokaz o radnom iskustvu u struci i usavršavanju sa jednom kopijom (ukoliko postoji),

Biografija profesionalne karijere sa jednom kopijom

Dokaz o odgovarajućem zdravstvenom osiguranju
Ako imate na raspolaganju obavezno zdravstveno osiguranje kao zaposleno lice, imajte na umu da se to odnosi samo na prebivalište u Njemačkoj i da važi od trenutka kad započne Vaše zaposlenje u Njemačkoj. Ako prije početka zaposlenja ulazite u zemlju, morate  sklopiti privatno zdravstveno osiguranje za period dok ne započne radni odnos i ne bude moguć prijem u zakonsko zdravstveno osiguranje.
Putnička zdravstvena osiguranja mogu isključiti osiguranje u svojim uslovima osiguranja ako se planira dugoročni ili trajni boravak. Takozvano dolazno osiguranje takođe može podrazumijevati takvo izuzeće.

Podnosioci zahtjeva sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

⬜ Platne liste u periodu od proteklih 6 mjeseci u originalu i jednom kopijom

⬜ Ugovor o radu u Crnoj Gori u originalu i jednom kopijom

⬜ Izvod iz bankovnog računa i dokaz o uplati plata od strane poslodavca u originalu i jednom kopijom

⬜ Službeno ovjereni ugovor o zakupu stana u originalu i jednom kopijom

⬜ Poslovni jezici ambasade su njemački, crnogorski i engleski. Ako ne govorite neki od navedenih jezika, molimo da obezbijedite prevodioca.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ mjesto, datum, potpis.
Početak stranice