Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu za studiranje (doktorat)

16.02.2023 - Članak

Osnovne informacije

Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.

Potvrde, diplome itd. moraju se predati u originalu sa apostilom / legalizacijom. Originale ćete dobiti nazad nakon obrade Vaše prijave.

Za vizu je potrebno odobrenje Savezne agencije za zapošljavanje, po potrebi i nadležne imigracione službe. Viza se može izdati tek nakon dobijanja ovih odobrenja

Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.

Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.

Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.

Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.

Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

Studenti iz inostranstva, koji su primljeni na doktorski ili redovni doktorski program na njemačkom univerzitetu, mogu se prijaviti za vizu za doktorske studije u Njemačkoj. Ako se doktorat izvodi u okviru ugovora o radu ili sporazuma o istraživanju sa njemačkim univerzitetom ili istraživačkom institucijom, mora se zatražiti viza za istraživački boravak.

  • Za vrijeme studiranja postoji mogućnost da troškove života zarađujete pomoću dodatnog zaposlenja za studente.
  • Po završetku studija postoji mogućnost da tražite zaposlenje u Njemačkoj.

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Dva (2) aplikaciona zahtjeva za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani.

⬜ Po mogućnosti dvije (2) izjave o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Dvije (2) nove biometrijske fotografije za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice

 Dvije (2) obične kopije stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Dokaz o dozvoli za studiranje na doktorskom studiju ili programu za doktorat od visokoškolske ustanove, original  i dvije (2) kopije

Diploma o završenim akademskim studijama sa dvije (2) kopije

Biografija sa jednom (1) kopijom

Motivaciono pismo sa jednom (1) kopijom

Dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima
Finansiranje:
Podnosilac zahtjeva mora imati na raspolaganju najmanje 861 € mjesečno za boravak u Njemačkoj. Prilikom podnošenja zahtjeva moraju se dokazati financijska sredstva za najmanje godinu dana, tj. Najmanje 10.332 € (npr. putem blokiranog računa ili formalne izjave o obavezi financiranja od strane drugog lica).

Kada financirate putem blokiranog računa:
Otvoriti blokirani račun na vrijeme PRIJE nego što podnesete zahtjev za vizu. Prilikom podnošenja zahtjeva za vizu prihvatiti će se samo službena potvrda otvaranja u kojoj se navodi ukupan uplaćeni iznos i dostupni mjesečni iznosi. Potvrda bez navođenja ovih iznosa nije dovoljna.

Dokaz o odgovarajućem zdravstvenom osiguranju

Ukoliko Vi kao student želite da se osigurate zakonskim zdravstvenim osiguranjem, potrebno je da imate na umu, da to osiguranje važi tek nakon prijave boravišta u Njemačkoj i Vašeg upisa na fakultet u Njemačkoj. Ako prije početka studija ulazite  u zemlju, morate  sklopiti privatno zdravstveno osiguranje za period do upisa na fakultet i dok ne bude moguć prijem u zakonsko zdravstveno osiguranje.
Putnička zdravstvena osiguranja mogu isključiti osiguranje u svojim uslovima osiguranja ako se planira dugoročni ili trajni boravak. Takozvano dolazno osiguranje takođe može podrazumijevati takvo izuzeće.

Podnosioci zahtjeva​​​​​​​ sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ mjesto, datum, potpis.


Početak stranice