Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu za boravak u svrhu istraživačkog rada

16.02.2023 - Članak

Osnovne informacije

Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.

Potvrde, diplome itd. moraju se predati u originalu sa apostilom / legalizacijom. Originale ćete dobiti nazad nakon obrade Vaše prijave.

Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.

Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.

Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.

Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.

Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

Istraživači su državljani trećih zemalja koji:

1. imaju doktorsku ili odgovarajuću fakultetsku diplomu koja omogućava pristup doktorskim programima i

2. odabere ih istraživačka institucija i primi ih na teritoriju države članice,

3. učestvuju u aktivnostima  istraživanja za koje se takva diploma obično traži.

Napomena: Ovo takođe uključuje doktorante, osim ako nisu upisani na njemački univerzitet kako bi završili redovni studijski program kao glavnu aktivnost koja ih vodi do doktorata.

Ako učestvujete u redovnom studijskom programu, pročitajte informator „Viza za studiranje (doktorat)“.

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Aplikacioni zahtjev za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani.

⬜ Po mogućnosti izjava o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Nova biometrijska fotografija za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice

 Obična kopija stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

⬜ Potpisani ugovor o istraživanju ili odgovarajući ugovor sa njemačkom istraživačkom institucijom, original i jedna kopija. Odgovarajući ugovor mora sadržavati određene minimalne informacije. Primjer možete pronaći ovdje

Dokazi o kvalifikaciji: dokaz o doktorskoj ili univerzitetskoj diplomi koja omogućava pristup doktorskim programima (sa dopunskim listom), original i jedna kopija

Pismena obaveza preuzimanja troškova koji se očekuju, na javnim mjestima za period do šest mjeseci nakon raskida ugovora o gostovanju, original i jedna kopija - od toga se može odustati ako se aktivnosti istraživačke institucije uglavnom finansiraju iz javnih fondova ili ako postoji  poseban javni interes

Dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima
Finansiranje:
Podnosilac zahtjeva za svoj boravak u Njemačkoj mora imati na raspolaganju najmanje 1.027 € mjesečno za boravak u Njemačkoj ukoliko nema radnog odnosa.
Dokazi o tim sredstvima mogu se opravdati i obraložiti u Ugovoru o istraživanju ili drugom odgovarajućem ugovoru. Ako se planira radni odnos, mora se dostaviti dokaz o zakonski propisanoj minimalnoj plati od najmanje 2.080 €. Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je dostaviti dokaz o finansijskim sredstvima za čitav period boravka.
Kada financirate putem blokiranog računa:
Otvoriti blokirani račun na vrijeme PRIJE nego što podnesete zahtjev za vizu. Prilikom podnošenja zahtjeva za vizu prihvatiti će se samo službena potvrda otvaranja u kojoj se navodi ukupan uplaćeni iznos i dostupni mjesečni iznosi. Potvrda bez navođenja ovih iznosa nije dovoljna

Dokaz o odgovarajućem zdravstvenom osiguranju

Ukoliko Vi kao student želite da se osigurate zakonskim zdravstvenim osiguranjem, potrebno je da imate na umu, da to osiguranje važi tek nakon prijave boravišta u Njemačkoj i Vašeg upisa na fakultet u Njemačkoj. Ako prije početka studija ulazite  u zemlju, morate  sklopiti privatno zdravstveno osiguranje za period do upisa na fakultet i dok ne bude moguć prijem u zakonsko zdravstveno osiguranje.
Putnička zdravstvena osiguranja mogu isključiti osiguranje u svojim uslovima osiguranja ako se planira dugoročni ili trajni boravak. Takozvano dolazno osiguranje takođe može podrazumijevati takvo izuzeće.

Podnosioci zahtjeva​​​​​​​ sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ mjesto, datum, potpis.


Početak stranice