Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu za boravak u svrhu istraživačkog rada

31.10.2022 - Članak

Osnovne informacije

Osnovne informacije o zahtjevu za vizu možete pronaći na internet stranici Ambasade u Podgorici.

  • Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.
  • Potvrde, diplome itd. moraju se predati u originalu sa apostilom / legalizacijom. Originale ćete dobiti nazad nakon obrade Vaše prijave.
  • Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.
  • Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.
  • Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.
  • Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.
  • Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

Istraživači su državljani trećih zemalja koji:

1. imaju doktorsku ili odgovarajuću fakultetsku diplomu koja omogućava pristup doktorskim programima i

2. odabere ih istraživačka institucija i primi ih na teritoriju države članice,

3. učestvuju u aktivnostima  istraživanja za koje se takva diploma obično traži.

Napomena: Ovo takođe uključuje doktorante, osim ako nisu upisani na njemački univerzitet kako bi završili redovni studijski program kao glavnu aktivnost koja ih vodi do doktorata.

Ako učestvujete u redovnom studijskom programu, pročitajte informator „Viza za studiranje (doktorat)“.

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Dva (2) aplikaciona zahtjeva za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani.

⬜ Po mogućnosti dvije (2) izjave o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Dvije (2) nove biometrijske fotografije za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice

 Dvije (2) obične kopije stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

⬜ Potpisani ugovor o istraživanju ili odgovarajući ugovor sa njemačkom istraživačkom institucijom original i dvije (2) kopije. Odgovarajući ugovor mora sadržavati određene minimalne informacije. Primjer možete pronaći ovdje

Dokazi o kvalifikaciji: dokaz o doktorskoj ili univerzitetskoj diplomi koja omogućava pristup doktorskim programima (sa dopunskim listom), original i dvije (2) kopije

Pismena obaveza preuzimanja troškova koji se očekuju, na javnim mjestima za period do šest mjeseci nakon raskida ugovora o gostovanju, original i dvije (2) kopije - od toga se može odustati ako se aktivnosti istraživačke institucije uglavnom finansiraju iz javnih fondova ili ako postoji  poseban javni interes

Dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima
Finansiranje:
Podnosilac zahtjeva za svoj boravak u Njemačkoj mora imati na raspolaganju najmanje 939 € mjesečno za boravak u Njemačkoj ukoliko nema radnog odnosa.
Dokazi o tim sredstvima mogu se opravdati i obraložiti u Ugovoru o istraživanju ili drugom odgovarajućem ugovoru. Ako se planira radni odnos, mora se dostaviti dokaz o zakonski propisanoj minimalnoj plati od najmanje 2.088 €. Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je dostaviti dokaz o finansijskim sredstvima za čitav period boravka.
Kada financirate putem blokiranog računa:
Otvoriti blokirani račun na vrijeme PRIJE nego što podnesete zahtjev za vizu. Prilikom podnošenja zahtjeva za vizu prihvatiti će se samo službena potvrda otvaranja u kojoj se navodi ukupan uplaćeni iznos i dostupni mjesečni iznosi. Potvrda bez navođenja ovih iznosa nije dovoljna

Dokaz o odgovarajućem zdravstvenom osiguranju

Ukoliko Vi kao student želite da se osigurate zakonskim zdravstvenim osiguranjem, potrebno je da imate na umu, da to osiguranje važi tek nakon prijave boravišta u Njemačkoj i Vašeg upisa na fakultet u Njemačkoj. Ako prije početka studija ulazite  u zemlju, morate  sklopiti privatno zdravstveno osiguranje za period do upisa na fakultet i dok ne bude moguć prijem u zakonsko zdravstveno osiguranje.
Putnička zdravstvena osiguranja mogu isključiti osiguranje u svojim uslovima osiguranja ako se planira dugoročni ili trajni boravak. Takozvano dolazno osiguranje takođe može podrazumijevati takvo izuzeće.

Aplikanti sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ Mjesto, Datum, potpis


Informator u PDF formatu

Ovaj informator možete preuzeti i kao PDF datoteku.


Početak stranice