Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu za stručno osposobljavanje

Članak

Osnovne informacije

Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.

Potvrde, diplome itd. moraju se predati u originalu sa apostilom / legalizacijom. Originale ćete dobiti nazad nakon obrade Vaše prijave.

Za vizu je potrebno odobrenje Savezne agencije za zapošljavanje, po potrebi i nadležne imigracione službe. Viza se može izdati tek nakon dobijanja ovih odobrenja

Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.

Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.

Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.

Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.

Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

Možete putovati u Njemačku da biste se stručno osposobili, odnosno obučili za određeno zanimanje, tj. zanat, ukoliko imate radno  mjesto u nekoj firmi i ukoliko imate znanje njemačkog jezika (za kvalifikovana stručna obrazovanje, na nivou B1, inače je po pravilu potrebno  najmanje nivo A2). Kod nižeg stepena znanja jezika, možete  prethodno upisati kurs jezika, prije nego što započnete određeno stručno osposobljavanje, odnosno obuku.

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Aplikacioni zahtjev za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani.

⬜ Po mogućnosti izjava o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Nova biometrijska fotografije za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice

 Obična kopija stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Motivaciono pismo, sa jednom kopijom

Ugovor o obuci, koji su poslodavac i zaposleni potpisali, na njemačkom jeziku (moguće uz odobrenje IHK -  Internacionalna trgovinska komora), original i jedna kopija

⬜ Kopija plana obuke, odnosno stručnog usavršavanja

Ukoliko firma u kojoj će se obučavati to već nije potvrdila:
dokaz o postojećem znanju njemačkog jezika (za kvalifikovano stručno obrazovanje najmanje B1 / inače obično najmanje A2)
ili
dokaz o registraciji za intenzivni kurs jezika u pripremi za obuku

Dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima
Finansiranje:
Podnosilac zahtjeva mora imati na raspolaganju najmanje 771 € neto, odnosno 927€ bruto mjesečno za boravak u prvoj godini u Njemačkoj.
Ako se pripremni kurs njemačkog jezika prvo završi bez primanja ili su primanja pripravnika manja, mjesečni manjak mora se dokazati odvojeno, npr. putem blokiranog računa.
U slučaju da je Savezni zavod za zapošljavanje (ZAV) već je dao saglasnost za početak rada:
Napomena: Njemački poslodavci imaju mogućnost da se unaprijed direktno prijave Saveznom zavodu za zapošljavanje (ZAV) za odobrenje potrebno za izdavanje vize uz ugovor o stručnoj obuci. Ako je to već predočeno  u postupku za vize, vrijeme obrade u dijelu za vize može se znatno smanjiti

⬜ Uputstvo o obveznom zdravstvenom osiguranju prije ulaska u zemlju

Ako imate na raspolaganju obavezno zdravstveno osiguranje kao zaposleno lice, imajte na umu da se to odnosi samo na prebivalište u Njemačkoj i da važi od trenutka kad započne Vaše zaposlenje u Njemačkoj. Ako prije početka zaposlenja ulazite u zemlju, morate  sklopiti privatno zdravstveno osiguranje za period dok ne započne radni odnos i ne bude moguć prijem u zakonsko zdravstveno osiguranje.
Putnička zdravstvena osiguranja mogu isključiti osiguranje u svojim uslovima osiguranja ako se planira dugoročni ili trajni boravak. Takozvano dolazno osiguranje takođe može podrazumijevati takvo izuzeće.

Podnosioci zahtjeva​​​​​​​ sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ mjesto, datum, potpis.


Početak stranice