Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu za spajanje sa njemačkim djetetom

16.02.2023 - Članak

Osnovne informacije

Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.

Kako biste aplicirali za vizu potrebno je zakazati termin, koji možete isključivo zakazati putem našeg sistema.

Dokumenta koja nijesu izdata na njemačkom jeziku, predaju se u originalu i sa ovjerenim prevodom.

Standardno vrijeme obrade je oko tri mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.

Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.

Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.

Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.

Kada dobijete naše obavještenje da Vam je zahtjev pozitivno riješen, možete podići vizirani pasoš u uobičajeno radno vrijeme šaltera za izdavanje vize.

Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Dva (2) aplikaciona zahtjeva za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani.

⬜ Po mogućnosti dvije (2) izjave o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Dvije (2) nove biometrijske fotografije za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi najmanje još šest mjeseci od početka predviđenog boravka u Njemačkoj

 Dvije (2) obične kopije stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Validno zdravstveno osiguranje (ne putničko osiguranje) sa dvije (2) kopije, minimum za prve dvije nedjelje planiranog boravka  u Njemačkoj (ukoliko će nakon toga u Njemačkoj biti zaključeno osiguranje ili već postoji). Pomenuto osiguranje takođe može biti priloženo i prilikom izdavanja vize

Prilikom spajanja sa maloljetnim njemačkim djetetom neophodno je priložiti:

Izvod iz matične knjige rođenih djeteta sa dvije (2) kopije.

Dokaz da je dijete njemački državljanjin sa dvije (2) kopije, npr. njemački pasoš, potvrda o državljanstvu, potvrda o dobijanjuili sticanju njemačkog državljanstva

Ukoliko otac koji odlazi kod djeteta nije upisan u matičnu knjigu rođenih, potrebno je dodatno priložiti:

Dokaz o priznavanju očinstva ili utvrđivanju očinstva sa dvije (2) kopije.

 Dokaz o zajedničkom starateljstvu sa dvije (2) kopije.

Saglasnost majke o priznavanju očinstva i o zajedničkom starateljstvu sa dvije (2) kopije.

U slučaju spajanja sa nerođenim njemačkim djetetom:

Potvrda od ljekara o trudnoći sa predviđenim terminom za porođaj sa dvije (2) kopije (npr. knjižica o trudnoći).

Dokaz o njemačkom državljanstvu roditelja po osnovu kojeg će dijete dobiti njemačko državljanstvo sa dvije (2) kopije, npr. njemacki pasoš, potvrda o državljanstvu, potvrda o dobijanju njemačkog državljanstva

Ukoliko ste sa njemačkim roditeljem u braku

Aktuelni internacionalni izvod iz matične knjige vjenčanih ili nacionalni izvod iz matične knjige vjenčanih sa apostilom i ovjerenim prevodom, odnosno njemački izvod iz matične knjige vjenčanih

U slučaju spaja majke potrebno je:

Priznavanje očinstva oca sa dvije (2) kopije.

Njena saglasnost na ovo priznavanje očinstva sa dvije (2) kopije

U slučaju spaja oca potrebno je:

Priznavanje očinstva oca sa dvije (2) kopije.

Izjava o zajedničkom starateljstvu sa dvije (2) kopije.

Pismena saglasnost majke o priznavanju očinstva i o zajedničkom starateljstvu sa dvije (2) kopije.

Podnosioci zahtjeva​​​​​​​ sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Obrada je besplatna.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ mjesto, datum, potpis.


Početak stranice