Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu za spajanje sa njemačkim djetetom

15.03.2021 - Članak

Osnovne informacije

Osnovne informacije o zahtjevu za vizu možete pronaći na internet stranici Ambasade u Podgorici.

  • Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.
  • Kako biste aplicirali za vizu potrebno je zakazati termin, koji možete isključivo zakazati putem našeg sistema.
  • Dokumenta koja nijesu izdata na njemačkom jeziku, predaju se u originalu i sa ovjerenim prevodom.
  • Standardno vrijeme obrade je oko tri mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.
  • Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.
  • Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.
  • Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.
  • Kada dobijete naše obavještenje da Vam je zahtjev pozitivno riješen, možete podići vizirani pasoš u uobičajeno radno vrijeme šaltera za izdavanje vize.
  • Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Dva (2) aplikaciona zahtjeva za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani.

⬜ Po mogućnosti dvije (2) izjave o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Dvije (2) nove biometrijske fotografije za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi najmanje još šest mjeseci od početka predviđenog boravka u Njemačkoj

 Dvije (2) obične kopije stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Validno zdravstveno osiguranje (ne putničko osiguranje) sa dvije (2) kopije, minimum za prve dvije nedjelje planiranog boravka  u Njemačkoj (ukoliko će nakon toga u Njemačkoj biti zaključeno osiguranje ili već postoji). Pomenuto osiguranje takođe može biti priloženo i prilikom izdavanja vize

Prilikom spajanja sa maloljetnim njemačkim djetetom neophodno je priložiti:

⬜ Izvod iz matične knjige rođenih djeteta sa dvije (2) kopije.

⬜ Dokaz da je dijete njemački državljanjin sa dvije (2) kopije, npr. njemački pasoš, potvrda o državljanstvu, potvrda o dobijanjuili sticanju njemačkog državljanstva

Ukoliko otac koji odlazi kod djeteta nije upisan u matičnu knjigu rođenih, potrebno je dodatno priložiti:

⬜ Dokaz o priznavanju očinstva ili utvrđivanju očinstva sa dvije (2) kopije.

⬜ Dokaz o zajedničkom starateljstvu sa dvije (2) kopije.

⬜ Saglasnost majke o priznavanju očinstva i o zajedničkom starateljstvu sa dvije (2) kopije.

U slučaju spajanja sa nerođenim njemačkim djetetom:

⬜ Potvrda od ljekara o trudnoći sa predviđenim terminom za porođaj sa dvije (2) kopije (npr. knjižica o trudnoći).

⬜ Dokaz o njemačkom državljanstvu roditelja po osnovu kojeg će dijete dobiti njemačko državljanstvo sa dvije (2) kopije, npr. njemacki pasoš, potvrda o državljanstvu, potvrda o dobijanju njemačkog državljanstva

Ukoliko ste sa njemačkim roditeljem u braku

⬜ Aktuelni internacionalni izvod iz matične knjige vjenčanih ili nacionalni izvod iz matične knjige vjenčanih sa apostilom i ovjerenim prevodom, odnosno njemački izvod iz matične knjige vjenčanih

U slučaju spaja majke potrebno je:

⬜ Priznavanje očinstva oca sa dvije (2) kopije.

⬜ Njena saglasnost na ovo priznavanje očinstva sa dvije (2) kopije

U slučaju spaja oca potrebno je:

⬜ Priznavanje očinstva oca sa dvije (2) kopije.

⬜ Izjava o zajedničkom starateljstvu sa dvije (2) kopije.

⬜ Pismena saglasnost majke o priznavanju očinstva i o zajedničkom starateljstvu sa dvije (2) kopije.

Aplikanti sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Obrada je besplatna.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ Mjesto, Datum, potpis


Informator u PDF formatu

Ovaj informator možete preuzeti i kao PDF datoteku.


Početak stranice