Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu za spajanje maloljetnog djeteta sa roditeljem,odnosno starateljom koji živi u Njemačkoj

16.02.2023 - Članak

Osnovne informacije

Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.

Kako biste aplicirali za vizu potrebno je zakazati termin, koji možete isključivo zakazati putem našeg sistema.

Dokumenta koja nijesu izdata na njemačkom jeziku, predaju se u originalu i sa ovjerenim prevodom.

Standardno vrijeme obrade je oko tri mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.

Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.

Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.

Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.

Kada dobijete naše obavještenje da Vam je zahtjev pozitivno riješen, možete podići vizirani pasoš u uobičajeno radno vrijeme šaltera za izdavanje vize.

Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Aplikacioni zahtjev za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani.

⬜ Po mogućnosti izjava o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Nova biometrijska fotografija za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi najmanje još šest mjeseci od početka predviđenog boravka u Njemačkoj

 Obična kopija stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Validno zdravstveno osiguranje (ne putničko osiguranje) sa jednom kopijom, minimum za prve dvije nedjelje planiranog boravka  u Njemačkoj (ukoliko će nakon toga u Njemačkoj biti zaključeno osiguranje ili već postoji). Pomenuto osiguranje takođe može biti priloženo i prilikom izdavanja vize

Internacionalni izvod iz matične knjige rođenih ili nacionalni izvod od djeteta sa apostil pečatom i sa  ovjerenim prevodom na njemački jezik ili njemački izvod – original i jednom kopijom.
Ako je u izvodu matične knjige rođenih samo jedan roditelj unesen, smatra se dovoljno kao dokaz jedinog prava na starateljstvo.
U suprotnom je neophodno:

  • Saglasnost drugog roditelja/staratelja sa ovjerenim potpisom i prevodom na njemački jezik, u kojoj se taj roditelj izričito slaže sa trajnim preseljenjem i boravkom djeteta u Njemačkoj ili
  • Sudska odluka o oduzimanju starateljstva/roditeljskog prava sa apostil-pečatom i ovjerenim prevodom ili ukoliko je drugi roditelj preminuo, izvod iz matične knjige umrlih u originalu i jednom kopijom

Identifikacioni dokument zakonskog staratelja kod kojeg je planirano preseljenje, odnosno spajanje sa roditeljem, tj. starateljom (kao npr. strani pasoš, lična karta, crnogorski pasoš) u originalu i jednom kopijom stranica iz pasoša sa ličnim podacima i slikom

Aktuelna potvrda o registraciji boravka roditelja, odnosno staratelja koji živi u Njemačkoj, ukoliko isti već boravi i živi u Njemačkoj u originalu i jednom kopijom 

U zavisnosti od slučaja potrebna je jedna kopija dozvole boravka roditelja, tj. staratelja kod kojeg se planira preseljenje, ukoliko isti već boravi i živi u Njemačkoj

U zavisnosti od slučaja, po potrebi, mogu se zatražiti i dodatni dokazi, na primjer, dokaz o poznavanju njemačkog jezika nivoa C1,  za djecu starosti od 16 godina života,  koja ne ulaze u Njemačku zajedno sa roditeljem, starateljem itd, svaki sa po jednom kopijom

Podnosioci zahtjeva​​​​​​​ sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 37,5 €, plaća se u gotovini. Obrada je besplatna za djecu koja se pridruže njemačkom državljaninu ili državljaninu jedne od država članica Evropske unije.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ mjesto, datum, potpis.


Početak stranice