Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu za zapošljavanje sa djelimično priznatim stručnim obrazovanjem za određenu struku/zanimanje/zanat

16.02.2023 - Članak

Osnovne informacije

Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.

Potvrde, diplome itd. moraju se predati u originalu sa apostilom / legalizacijom. Originale ćete dobiti nazad nakon obrade Vaše prijave.

Za ​​vizu može biti potrebno odobrenje Savezne agencije za rad i po potrebi nadležne imigracione službe, odn. Službe za strance u Njemačkoj . Viza se može izdati tek nakon dobijanja ovih odobrenja.

Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.

Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.

Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.

Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.

Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

Ukoliko Vaša diploma o završenom srednjem stručnom obrazovanju ili stručnoj profesiji nije u potpunosti priznata/nostrifikovana kod nadležne službe u Njemačkoj, možete predati zahtjev za vizu, kako biste u Njemačkoj dobili mogućnosti za sticanje svoje kvalifikacije a istovremeno počnete i da radite. Nakon završetka stručne obuke i usavršavanja za svoju struku i potpune nostrifikacije diplome možete da u Njemačkoj zatražite stalni boravak.

Molimo da obratite pažnju da postoje strane ili crnogorske univerzitetske diplome koje se u Njemačkoj vrednuju kao obrazovanje sa završenom srednjom stručnom školom ili višom stručnom školom.

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de.

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Aplikacioni zahtjev za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani

⬜ Pouka u skladu sa čl. 18. stav 2. tačka 4.a Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji Savezne Republike Njemačke (AufenthG) – Postojanje konkretne ponude radnog mjesta

⬜ Po mogućnosti izjava o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Nova biometrijska fotografija za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice

 Obična kopija stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Izjava o radnom odnosu popunjena i potpisana od strane poslodavca sa dodatnim listom A, original i jedna kopija.

Obaveštenje organa odgovornog za priznavanje, nostrifikaciju u Njemačkoj o potrebi prilagođavanja ili način kompenzacije radi utvrđivanja ekvivalencije profesionalne kvalifikacije ili izdavanja dozvole za bavljenje tom profesijom, original i jedna kopija.
Za više informacija o nostrifikaciji diploma stečenih u inostranstvu posjetite Informativni portali za priznavanje stranih profesionalnih kvalifikacija

Ako je predviđeno u prijavi o deficitarnom zanimanju: registracija za teoretske kurseve, mjere i način postizanja kvalifikacije u kompaniji (sa daljim planom obuke i obrazovanja) ili za kurseve za pripremu ispita, original i jedna kopija

⬜ Ako je predviđeno u obavještenju o deficitarnom zanimanju: prijava za test znanja i, ako je potrebno, prijava za pripremni kurs za test znanja, original i jedna kopija

Ako se kurs njemačkog jezika planira kao dio kvalifikacione mjere: Potvrda o registraciji iz škole jezika navodeći broj sati sedmično rezerviranog kursa (intenzivni kurs sa najmanje 18 sati sedmično) i potvrda o uplati kursa naknada, original i jedna kopija

Dokaz o kvalifikaciji npr. diplome, uvjerenja i dokazi o kvalifikaciji, original i jedna kopija

Dokaz o postojećem znanju njemačkog jezika, original i jedna kopija (po pravilu najmanje A2, njegovateljska i zdravstvena zanimanja najmanje B1)

⬜ Dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima
Finansiranje:
Za boravak u Njemačkoj mjesečno mora biti na raspolaganju najmanje 827 € neto / 1.033€ bruto. Dokaz o tim sredstvima mora se dostaviti unaprijed prilikom podnošenja zahtjeva. Ako se ne prima lični dohodak odmah nakon ulaska ili ako je manja od 818 eura neto mjesečno, mjesečni manjak mora se posebno dokazati, npr. blokiranim računom.
Kada financirate putem blokiranog računa:
Otvoriti blokirani račun na vrijeme PRIJE nego što podnesete zahtjev za vizu. Prilikom podnošenja zahtjeva za vizu prihvatiti će se samo službena potvrda otvaranja u kojoj se navodi ukupan uplaćeni iznos i dostupni mjesečni iznosi. Potvrda bez navođenja ovih iznosa nije dovoljna.

Dokaz o odgovarajućem zdravstvenom osiguranju
Ako imate na raspolaganju obavezno zdravstveno osiguranje kao zaposleno lice, imajte na umu da se to odnosi samo na prebivalište u Njemačkoj i da važi od trenutka kad započne Vaše zaposlenje u Njemačkoj. Ako prije početka zaposlenja ulazite u zemlju, morate  sklopiti privatno zdravstveno osiguranje za period dok ne započne radni odnos i ne bude moguć prijem u zakonsko zdravstveno osiguranje.
Putnička zdravstvena osiguranja mogu isključiti osiguranje u svojim uslovima osiguranja ako se planira dugoročni ili trajni boravak. Takozvano dolazno osiguranje takođe može podrazumijevati takvo izuzeće.

Podnosioci zahtjeva​​​​​​​ sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ mjesto, datum, potpis.Početak stranice