Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Viza za stručne kadrove sa akademskim obrazovanjem

Članak

Osnovne informacije

Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.

Potvrde, diplome itd. moraju se predati u originalu sa apostilom / legalizacijom. Originale ćete dobiti nazad nakon obrade Vaše prijave.

Za ​​vizu može biti potrebno odobrenje Savezne agencije za rad i po potrebi nadležne imigracione službe, odn. Službe za strance u Njemačkoj . Viza se može izdati tek nakon dobijanja ovih odobrenja.

Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.

Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.

Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.

Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.

Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de

Neophodna dokumentacija

Sljedeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Molimo Vas da listu odštampate i priložite  uz dokumentaciju. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Aplikacioni zahtjev za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani.

⬜ Pouka u skladu sa čl. 18. stav 2. tačka 4.a Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji Savezne Republike Njemačke (AufenthG) – Postojanje konkretne ponude radnog mjesta

⬜ Po mogućnosti izjava o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Nova biometrijska fotografija za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje dvije (2) potpuno prazne stranice

 Obična kopija stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Izjava o radnom odnosu popunjena i potpisana od poslodavca, original sa jednom kopijom

Nakon navršenih 45 godina starosti: Dokaz o odgovarajućoj starosnoj penziji, original i jednom kopijom (samo ako plata ne iznosi najmanje 55% godišnjeg ograničenja doprinosa za obavezno penzijsko osiguranje – za 2024. godinu: 49.830 € bruto godišnje, tj. 4.152,50 € bruto mjesečno).

Dokazi o kvalifikaciji: Diploma o završenom fakultetu (sa izvještajem o položenim ispitima), original i  jednom kopijom

Dokaz o priznavanju kvalifikacije:
- štampani izvještaj baze podataka anabin o završenoj visokoj školskoj spremi (fakultetu) i statusu univerziteta
ili (ukoliko diploma u bazi podataka anabin nije ocijenjena kao „odgovara“ ili „ekvivalent“ i/ili univerzitet nije ocijenjen kao „H+“)
- procjena diplome od strane ZAB Centralna služba za procjenu obrazovanja stečenog u  inostranstvu) original i jednom kopijom
ili za zakonski regulisane profesije za koje je potrebna licenca za obavljanje djelatnosti, npr. ljekari, inženjeri; kompletan spisak raspoloživ kod Savezne agencije za zapošljavanje  ili Evropske komisije)
za kvalifikovane kadrove sa završenim stručnim obrazovanjem, odnosno srednjoškolskim obrazovanjem, tj. obukom:
obavještenje o priznavanju/nostrifikaciji stranog stručnog osposobljavanja/obrazovanja: pismeno obavještenje o priznavanju od njemačke agencije nadležne za priznavanje/nostrifikaciju stečene profesije, original i jedna kopija 
profesionalna licenca od nadležne službe u Njemačkoj za ovjeru ili priznavanje stečenog obrazovanja ili privremeno uvjerenje o odobrenju za bavljenje profesionalnom djelatnošću, original i jedna kopija (npr. za medicinske profesije).

Za više informacija o nostrifikaciji diploma stečenih u inostranstvu posjetite Informativni portali za priznavanje stranih profesionalnih kvalifikacija.

⬜ Uputstvo o obaveznom zdravstvenom osiguranju prije ulaska u zemlju

Ako imate na raspolaganju obavezno zdravstveno osiguranje kao zaposleno lice, imajte na umu da se to odnosi samo na prebivalište u Njemačkoj i da važi od trenutka kad započne Vaše zaposlenje u Njemačkoj. Ako prije početka zaposlenja ulazite u zemlju, morate  sklopiti privatno zdravstveno osiguranje za period dok ne započne radni odnos i ne bude moguć prijem u zakonsko zdravstveno osiguranje.
Putnička zdravstvena osiguranja mogu isključiti osiguranje u svojim uslovima osiguranja ako se planira dugoročni ili trajni boravak. Takozvano dolazno osiguranje takođe može podrazumijevati takvo izuzeće.

Portal za digitalno podnošenje zahtjeva

Zahtjev možete podnijeti onlajn preko Portala za digitalno podnošenje zahtjeva Ministarstva spoljnih poslova SR Njemačke. U okviru onlajn postupka biće izvršena provjera da li je predata dokumentacija kompletna kako biste bili potpuno spremni za Vaš termin u Ambasadi. Link za Portal za digitalno podnošenje zahtjeva.

Podnosioci zahtjeva​​​​​​​ sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ mjesto, datum, potpis.


Početak stranice