Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu za stručne kadrove sa akademskim obrazovanjem

19.12.2022 - Članak

Osnovne informacije

Osnovne informacije o zahtjevu za vizu možete pronaći na internet stranici Ambasadeu Podgorici.

  • Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.
  • Potvrde, diplome itd. moraju se predati u originalu sa apostilom / legalizacijom. Originale ćete dobiti nazad nakon obrade Vaše prijave.
  • Za ​​vizu može biti potrebno odobrenje Savezne agencije za rad i po potrebi nadležne imigracione službe, odn. Službe za strance u Njemačkoj . Viza se može izdati tek nakon dobijanja ovih odobrenja.
  • Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.
  • Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.
  • Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.
  • Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.
  • Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti

Opšte informacije

U svojstvu stručnog kadra sa nostrifikovanom/priznatom akademskom diplomom u Njemačkoj može vam se dodijeliti dozvola za boravak radi obavljanja  poslova na radnom mjestu na kojem se traži kvalifikovano zanimanje a za koje vas vaša diploma stečena u izvan Njemačke kvalifikuje.

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Molimo Vas da listu odštampate i priložite  uz dokumentaciju. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Dva (2) aplikaciona zahtjeva za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani.

⬜ Po mogućnosti dvije (2) izjave o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Dvije (2) nove biometrijske fotografije za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje dvije (2) potpuno prazne stranice

Dvije (2) obične kopije stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Izjava o radnom odnosu popunjena i potpisana od poslodavca, original sa 2 (dvije) kopije

Nakon navršenih 45 godina starosti: Dokaz o odgovarajućoj starosnoj penziji, original i  dvije (2) kopije (samo ako plata ne iznosi najmanje 55% godišnjeg ograničenja doprinosa za obavezno penzijsko osiguranje – za 2023. godinu: 48.180 € bruto godišnje)

Dokazi o kvalifikaciji: Diploma o završenom fakultetu (sa izvještajem o položenim ispitima), original i  dvije (2) kopije

Dokaz o priznavanju kvalifikacije:
dva (2) štampana izvještaja baze podataka anabin o završenoj visokoj školskoj spremi (fakultetu) i statusu univerziteta
ili (ukoliko diploma u bazi podataka anabin nije ocijenjena kao „odgovara“ ili „ekvivalent“ i/ili univerzitet nije ocijenjen kao „H+“)
Procjena diplome od strane ZAB Centralna služba za procjenu obrazovanja stečenog u  inostranstvu) original i dvije (2) kopije
ili za zakonski regulisane profesije za koje je potrebna licenca za obavljanje djelatnosti, npr. ljekari, inženjeri; kompletan spisak raspoloživ kod Savezne agencije za zapošljavanje  ili Evropske komisije)
za kvalifikovane kadrove sa završenim stručnim obrazovanjem, odnosno srednjoškolskim obrazovanjem, tj. obukom:
obavještenje o priznavanju/nostrifikaciji stranog stručnog osposobljavanja/obrazovanja: pismeno obavještenje o priznavanju od njemačke agencije nadležne za priznavanje/nostrifikaciju stečene profesije (original i  dvije (2) kopije
profesionalna licenca od nadležne službe u Njemačkoj za ovjeru ili priznavanje stečenog obrazovanja ili privremeno uvjerenje o odobrenju za bavljenje profesionalnom djelatnošću, original i dvije (2) kopije (npr. za medicinske profesije).

Za više informacija o nostrifikaciji diploma stečenih u inostranstvu posjetite Informativni portali za priznavanje stranih profesionalnih kvalifikacija.

⬜ Dokaz o odgovarajućem zdravstvenom osiguranju
Ako imate na raspolaganju obavezno zdravstveno osiguranje kao zaposleno lice, imajte na umu da se to odnosi samo na prebivalište u Njemačkoj i da važi od trenutka kad započne Vaše zaposlenje u Njemačkoj. Ako prije početka zaposlenja ulazite u zemlju, morate  sklopiti privatno zdravstveno osiguranje za period dok ne započne radni odnos i ne bude moguć prijem u zakonsko zdravstveno osiguranje.
Putnička zdravstvena osiguranja mogu isključiti osiguranje u svojim uslovima osiguranja ako se planira dugoročni ili trajni boravak. Takozvano dolazno osiguranje takođe može podrazumijevati takvo izuzeće.

Aplikanti sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ Mjesto, Datum, potpis


Informator u PDF formatu

Ovaj informator možete preuzeti i kao PDF datoteku.Početak stranice