Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Viza za profesionalne vozače

Članak

Osnovne informacije

Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.

Potvrde, diplome itd. moraju se predati u originalu sa apostilom / legalizacijom. Originale ćete dobiti nazad nakon obrade Vaše prijave.

Za ​​vizu može biti potrebno odobrenje Savezne agencije za rad i po potrebi nadležne imigracione službe, odn. Službe za strance u Njemačkoj . Viza se može izdati tek nakon dobijanja ovih odobrenja.

Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.

Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.

Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.

Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.

Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de.

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Aplikacioni zahtjev za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani

⬜ Pouka u skladu sa čl. 18. stav 2. tačka 4.a Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji Savezne Republike Njemačke (AufenthG) – Postojanje konkretne ponude radnog mjesta

⬜ Po mogućnosti izjava o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Nova biometrijska fotografija za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje dvije (2) potpuno prazne stranice

 Obična kopija stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima.

Za osobe koje posjeduju vozačku dozvolu izdatu u EU/EEP i osnovnu kvalifikaciju za profesionalne vozače

Od strane poslodavca popunjena i potpisana izjava o radnom odnosu sa dodatnim listom C, original sa jednom kopijom.

Dokaz o (ubrzanoj) osnovnoj kvalifikaciji, u originalu i jednom kopijom.
Dokaz je moguć:
            - unosom kodnog broja 95 u vozačku dozvolu EU / EEP, ili
            - dokazom o kvalifikaciji vozača iz zemlje EU / EEP, ili
            - EU / EEP vozačka potvrda.

Za osobe koje ne posjeduju vozačku dozvolu izdatu u EU/EEP i osnovnu kvalifikaciju za profesionalne vozače

 Od strane poslodavca popunjena i potpisana izjava o radnom odnosu za drugo radno mjesto do sticanja vozačke dozvole EU/EEA u originalu i jednom kopijom.

Pod brojem 7.4. u izjavi, poslodavac mora potvrditi da:
            - ugovor o radu sadrži klauzulu učešća o obavezi za sticanje njemačke vozačke dozvole i njemačke (ubrzane) osnovne kvalifikacije.
            - da su uslovi rada za vrijeme trajanja ovih mjera tako osmišljeni, da je vozačku dozvolu i (ubrzane) osnovne kvalifikacije moguće steći u roku od 15 mjeseci. Za tu svrhu mora se dokazati kojim mjerama i u kojoj mjeri treba pohađati sticanje vozačke dozvole i osnovne kvalifikacije. Ovo se odnosi i na pohađanje kurseva jezika pored radnog vremena.

Dokaz o predstojećoj kvalifikaciji, u originalu sa jednom kopijom.
U formi:
            - potvrda prijave za kurs u Njemačkoj,
            - ugovor o obuci sa auto školom u Njemačkoj

Ponuda za radno mjesto kod istog poslodavca nakon sticanja vozačke dozvole i potrebnih kvalifikacija, u originalu sa jednom kopijom.
Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac.

 Vozačka dozvola za profesionalne vozače kategorije C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE, izdate u Crnoj Gori, u originalu sa jednom kopijom.

Za osobe koje su stekle osnovnu kvalifikaciju tokom prethodnog zaposlenja u drugoj zemlji EU / EEP, ali u izuzetnim slučajevima nemaju vozačku dozvolu EU / EEP

 Od strane poslodavca popunjena i potpisana izjava o radnom odnosu, original sa jednom kopijom.
Crnogorska vozačka dozvola mora se prepisati u roku od šest mjeseci od boravka u Njemačkoj. Br. 7.4. u izjavi stoga mora sadržati referencu na čekanje sticanja njemačke vozačke dozvole.

 Dokaz o posjedovanju osnovne kvalifikacije ili o ubrzanom sticanju osnovne kvalifikacije, u originalu sa jednom kopijom.
Dokaz je moguć:
            - potvrdom o vozačkoj kvalifikaciji iz jedne EU/EEA zemlje*, ili
            - EU/EEA vozačkom potvrdom.
* priznaje se i dokumenat iz Švajcarske

Dokaz o zaposlenju tokom sticanja osnovne kvalifikacije EU / EEA.
Dokaz je moguć:
            - potvrda prethodnog poslodavca da ste bili zaposleni u kompaniji u odgovarajućoj zemlji EU / EEA u vrijeme kada ste stekli osnovnu kvalifikaciju EU / EEA, ili,
            - radna dozvola za zemlju u kojoj je stečena osnovna kvalifikacija EU / EEA, ili,
            - alternativno, drugi dokumenti poput ugovora o radu, ili,
            - izvještaji ličnog dohotka
Prevod sudskog tumača priznatog u Njemačkoj ili Crnoj Gori.

 Vozačka dozvola za profesionalne vozače kategorije C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE, izdate u Crnoj Gori, u originalu sa jednom kopijom.

 Dokaz o obezbjeđivanju dovoljnih sredstava za život u penzionom dobu (za podnosioce zahtjeva starije od 45 godina).

Dokaz je potrebno predočiti u vidu:
            - dokaza o primanjima u minimalnoj visini od 49.830,-€ godišnje/4.152,50€ mjesečno, ili,
            - odgovarajuće penzijsko osiguranje (zakonska / privatna penzijska osiguranja, životno osiguranje, nekretnine ili druga imovina), ili
            - ukoliko ste vlasnik nekretnine, predstavite i posljednju procjenu poreza za nekretninu.

⬜ Uputstvo o obveznom zdravstvenom osiguranju prije ulaska u zemlju

Ako imate na raspolaganju obavezno zdravstveno osiguranje kao zaposleno lice, imajte na umu da se to odnosi samo na prebivalište u Njemačkoj i da važi od trenutka kad započne Vaše zaposlenje u Njemačkoj. Ako prije početka zaposlenja ulazite u zemlju, morate  sklopiti privatno zdravstveno osiguranje za period dok ne započne radni odnos i ne bude moguć prijem u zakonsko zdravstveno osiguranje.
Putnička zdravstvena osiguranja mogu isključiti osiguranje u svojim uslovima osiguranja ako se planira dugoročni ili trajni boravak. Takozvano dolazno osiguranje takođe može podrazumijevati takvo izuzeće.

Podnosioci zahtjeva​​​​​​​ sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ mjesto, datum, potpis.


  1. Čl. 54. st. 2. tačka 8. Zakona o boravku nalaže da stranac/strankinja može biti vraćen/a iz Njemačke ukoliko je u postupku podnošenja zahteva za vizu dao/dala netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja dozvole za boravak. Podnosilac zahtjeva dužan je da sve podatke da korektno i savjesno. Svjesno navođenje lažnih ili nepotpunih podataka za posljedicu može imati odbijanje zahtjeva za vizu odnosno vraćanje podnosioca zahtjeva u zemlju porijekla ukoliko je viza već odobrena .

    Svojim potpisom potvrđujem da sam upoznat sa navodima čl. 54. st. 2. tačka 8. Zakona o boravku, kao i sa pravnim posledicama namernog davanja lažnih ili nepotpunih podataka.
  2. Osim toga, izjavljujem da sam upozoren/a na to da je shodno propisima Šengenskog sporazuma za svaki boravak u šengenskom prostoru potrebno posjedovati dokaz o adekvatnom putničkom zdravstvenom osiguranju. Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti graničnoj policiji. 
  3. Molimo Vas da neposredno nakon dobijanja vize provjerite tačnost unjetih podataka. Naročito treba provjeriti početak i kraj važenja vize, i uporediti ih sa ukupnim trajanjem planiranog boravka. Osim toga, treba provjeriti i tačan način pisanja imena i prezimena. Eventualne greške treba odmah saopštiti odeljenju koje je izdalo vizu. 
  4. Dalje sam obaviješten/a da radi zaštite podataka telefonskim putem ne mogu dobiti odgovor o statusu obrade mog zahtjeva, a da na upit elektronskim putem odgovor mogu dobiti najranije 10 do 12 nedelja nakon  podnošenja zahtjeva.
  5. Saglasan/a sam da se sva službena komunikacija u vezi sa mojim zahtjevom obavlja elektronskim putem uz korišćenje navedene mejl adrese: _________________________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahtjeva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primjerak ovog informatora. Traženu dokumentaciju priložite u naznačenom redoslijedu.

POUKA – ZAHTJEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtjevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtjevi će biti odbijeni, a za obradu zahtjeva će biti naplaćena taksa.

Podgorica, dana______________________ (potpis)  __________________________


Početak stranice