Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu za au-pair djelatnosti

16.02.2023 - Članak

Osnovne informacije

Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.

Potvrde, diplome itd. moraju se predati u originalu sa apostilom / legalizacijom. Originale ćete dobiti nazad nakon obrade Vaše prijave.

Za ​​vizu može biti potrebno odobrenje Savezne agencije za rad i po potrebi nadležne imigracione službe, odn. Službe za strance u Njemačkoj . Viza se može izdati tek nakon dobijanja ovih odobrenja.

Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.

Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.

Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.

Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.

Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

Osobama koje su navršile 18 godina, a još nisu navršile 27 godina života, može se odobriti viza za rad kao au-pair na period od najmanje šest i najviše dvanaest mjeseci.

Cilj boravka au-pair je unapređenje jezičkih vještina i proširivanje opšteg znanja kroz bolje upoznavanje zemlje domaćina.

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de.

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

Dva (2) aplikaciona zahtjeva za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani   

Po mogućnosti dvije (2) izjave o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane   

Dvije (2) nove biometrijske fotografije za pasoš (pogledajte: šablon

Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi najmanje još tri mjeseca po isteku vize 

Dvije (2) obične kopije stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima       

Potpisan au-pair ugovor prema modelu koji je objavila Savezna agencija za zapošljavanje (BA) original sa dvije (2) kopije. Prihvatiti će se odštampan ugovor sa mejla ili kopija dostavljena faksom ukoliko je za  au – pair angažman posredovala agencija sa oznakom kvaliteta RAL 

Lično sročena besprijekorna biografija, prevashodno sa prikazanim stečenim obrazovanjem /završene  škole i, ako je moguće, profesionalne aktivnosti sa jednom (1) kopijom  

Motivaciono pismo sa 1 kopijom, u kojem bi trebalo prikazati očekivanja povezana sa planiranim boravkom i očekivanim profesionalnim i ličnim koristima, kao i buduće planove      

Prijava prebivališta u Njemačkoj porodice domaćina, original sa dvije (2) kopije 

Ukoliko postoje: dokazi o kvalifikaciji, npr. diplome, svjedočanstva, radna knjižica sa prevodom,  original i dvije (2) kopije      

Dokaz o znanju njemačkog jezika na nivou A1 ,dokazuje se podnošenjem priznate diplome, original i dvije (2) kopije           

Dokaz o odgovarajućem zdravstvenom osiguranju prema EU – standardu (koji važi za mjesto boravka u Njemačkoj i za cijeli Šengen -prostor, sa najmanje 30.000,-€ pokrića), koje važi od prvog dana ulaska u Njemačku i za period ukupnog boravka u Njemačkoj; potrebno je predočiti najkasnije prilikom preuzimanja vize!

Podnosioci zahtjeva sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ mjesto, datum, potpis.


Početak stranice