Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informacije o ograničenjima i uredbama o karantinu u Njemačkoj

Reisende vor Corona-Testcenter am Flughafen

Kostenlose Corona Tests an deutschen Flughäfen., © dpa / Sven Simon

11.06.2021 - Članak

Zbog Covid-19 pandemije postoje ograničenja na putovanja iz mnogih zemalja. Kod putovanja iz rizičnih oblasti postoji obaveza digitalne prijave ulaska, obaveza testiranja na koronavirus, kao i u zavisnosti od propisa saveznih pokrajina, obaveza karantina.

Ograničenja ulaska u zemlju

Opšta ograničenja ulaska u zemlju

I dalje su na snazi ograničenja ulaska na teritoriju Evropske unije. Za SR Njemačku ograničenja određuje Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova.

Molimo da se prije putovanja informišite se kod Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova,  kako biste saznali koji se pojedinačni propisi odnose na zemlju iz koje putujete u Njemačku.

U principu, ulazak na teritoriju Njemačke moguć je iz:

 • država članica EU

 • zemalja pridruženih Šengenu: Island, Norveška, Švajcarska i Lihtenštajn

 • ostalih država, iz kojih je ulazak omogućen zbog procjene epidemiološke situacije od strane Evropske unije.

Ulazak iz drugih zemalja moguć je samo u izuzetnim slučajevima. Preduslov je da postoji apsolutna potreba ulaska.


Zabrana putovanja iz zemalja sa mutacijama virusa

Za zemlje, u kojima su mutacije virusa široko rasprostranjene, ( tzv. područja sa virusnim varijantama (Virusvarianten-Gebiete), postoji zabrana pružanja usluge prevoza. Transportne kompanije, poput npr. avio kompanije i željezničke kompanije ne smiju prevoziti lica iz ovih zemalja u Njemačku. Transport je moguć samo u specifičnim slučajevima:

 • Za njemačke državljane i lica sa mjestom stanovanja i postojećim pravom boravka  u Njemačkoj, kao i za njihove bračne partnere, životne partnere iz istog domaćinstva i maloljetnja djeca;

 • za lica, koja samo presjedaju u tranzitnom djelu nekog saobraćajnog centra ili luke;

 • drugim malobrojnim posebnim slučajevima.

Čak i u ovim izuzetnim slučajevima, potrebno je izvršiti digitalnu prijavu ulaska u zemlju, i dalje ne neophodno posjedovanje negativnog nalaza testa na prisustvo COVID-19/ili drugog dokaza, kao i poštovanje odredbe o kućnoj samoizolaciji  (karantinu) za lica koja putuju. Dodatne informacije o zabrani prevoza možete naći u daljem tekstu.

Dodatne informacije o zabrani prevoza mogu se naći na internet stranici Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, kao i na stranici Saveznog ministarstva zdravlja. Listu područja sa virusnim varijantama možete naći na internet stranici Robert - Koch Instituta.


Digitalna registracija ulaska

Putnici koji su u poslednjih 10 dana boravili u rizičnom području, području sa visokom incidencijom  ili podrucuju sa virusnim varijantama, prije uslaska u Njemačku se moraju registrovati na adresi www.einreiseanmeldung.de i pri ulasku kod sebe imati dokaz o izvrsenoj digitalnoj registraciji.

Od ove obaveze izuzeta su lica koja:

 • su samo proputovala kroz rizično područje (tranzit) i nijesu se zadržavali u toj oblasti,

 • samo putuju kroz Njemačku (tranzit) i zemlju napuštaju najbržim putem ili

 • u okviru pograničnog saobraćaja lica koja su u rizičnom području boravila kraće od 24 časa ili koja u Njemačku ulaze na period do najduže 24 časa.

Kod ulaska u Njemačku nakon prethodnog boravka u rizičnoj oblasti ili oblasti sa visokom incidencijom (ali ne i području sa virusnim varijantama) postoji izuzetak kada je u pitanju boravak kraći od 72 časa: lica koja idu u posjetu srodnicima prvog stepena, bračnom ili životnom partneru, koji ne pripadaju istom domaćinstvu, kao i radi radi vršenja dodijeljenog prava starateljstva ili prava viđenja sa djetetom, ukoliko borave u Nemačkoj kraće od 72 sata.

Ukoliko u izuzetnim slučajevima nije moguće izvršiti digitalnu prijavu ulaska, putnici umjesto toga moraju ispuniti zamjensku Izjavu u štampanoj formi.

Dodatne Informacije možete pronaći na stranici Saveznog Ministarstva zdravlja.


Obaveza testiranja  i obaveza posjedovanja dokaza za vakcinisane i oporavljene pri ulasku u Njemačku

Putnici stariji od 6 godina prilikom ulaska u Njemačku moraju posjedovati sljedeće dokaze:

 • negativan rezultat testa na Covid -19 ukoliko je putnik prije ulaska u Njemačku u prethodnih 10 dana boravio u području sa virusnim varijantama. Dokaz je potrebno imati prije ulaska u Njemačku i na zahtjev ga treba pokazati i avio kompaniji prije pristupanja letu.

 • U slučaju prethodnog boravka tokom posljednjih 10 dana u području sa visokom incidencijom: Negativni rezultat testa na Covid-19, dokaz o kompletno završenoj imunizaciji na Covid -19 ili dokaz o oporavku nakon infekcije virusom Covid-19. Dokaz je potrebno imati prije ulaska u Njemačku i na zahtjev se mora pokazati i avio kompaniji prije pristupanja letu.
  Izuzeci postoje za ona lica, koja su prije ulaska u Njemačku samo putovala kroz područje visoke incidencije bez zadržavanja, kao i za prolazak kroz Njemačku najbržim putem (tranzit).

 • Kod ulaska u Njemačku vazdučnim putem bez prethodnog zadržavanja u područjima visoke incidencije ili područjima sa virusnim varijantama: negativni nalaz na test o prisustvu virusa Covid-19 , dokaz o kompletno završenoj imunizaciji na Covid-19 ili dokaz o oporavku nakon infekcije koronavirusom. Dokaz je potrebno imati prije samog putovanja a na zahtjev se mora pokazati i avio kompaniji prije pristupanja letu.

 • Kod prethodnog zadržavanja u rizičnom području (a koje nije područje sa virusnim varijantama kao ni područje sa visokom incidencijom) i kod ulaska u Njemačku drugim saobraćajnim putevima koji nije vazdušni; dakle kopnenim ili morskim putem (npr. automobilom ili plovilom) potrebno je posjedovati negativni nalaz na prisustvo koronavirusa  Covid-19 , dokaz o potpunoj imunizaciji na Covid-19 ili dokaz o oporavku nakon infekcije. Dokaz se mora obezbjediti najduže 48 časova po ulasku u zemlju.                       Važe isti izuzeci kao i kod digitalne prijave ulaska; za lica koja su samo proputovala kroz rizično područje i nijesu se zadržavala u toj oblasti, lica koja samo putuju kroz Njemačku (tranzit) i Njemačku napuštaju najbržim putem, ili u okviru pograničnog saobraćaja za lica koja su u rizičnom području boravila kraće od 24 časa ili ulaze u Njemačku na period do 24 časa.

Napomene u vezi sa zahtjevima u vezi sa navedenim dokazima možete naći u daljem tekstu.


Zahtjevi u vezi testova i dokazima o imunizaciji ili oporavku

Informacije o obavezi posjedovanja dokaza možete naći na internet stranici Saveznog ministarstva zdravlja.

U načelu, kao dokaz prihvata se

 • Za lica sa negativnim rezultatom testa:

Negativni rezultat testa dobijen u postupku amplifikacije nukleinskih kiselina (npr. PCR, PoC-PCR) test na njemačkom, engleskom, francuskom, italijanskom ili španskom jeziku. Period između uzorkovanja, tj. uzimanja brisa i ulaska u zemlju ne smije biti duži od 72 časa.

Alternativno se prihvataju  kao dokaz negativni rezultat brzog antigenskog testa na njemačkom, engleskom, francuskom, italijanskom ili španskom jeziku. Kod prethodnog boravka u rizičnoj oblasti ili oblasti sa visokom incidencijom period između uzimanja brisa (uzorkovanja) i ulaska u zemlju ne smije biti duži od 48 časova. Kod prethodnog boravka u području sa virusnim varijantama, period između uzorkovanja i ulaska u zemlju ne smije biti duži od 24 časa.

Detalje u vezi sa priznavanjem testova možete naći na internet stranici Robert Koch Instituta.

 • Za vakcinisane:

Dokaz o  re-vakcinaciji protiv Covid-19 na njemačkom, engleskom, francuskom, italijanskom ili španskom jeziku u digitalnom ili štampanom obliku (npr. potvrda o vakcinaciji SZO-a poznata kao „žuti karton“). Imunizacija mora biti sprovedena jednom od vakcina koje su navedene na internet stranici Instituta Paul Ehrlich. Neophodno je da je prije ulaska u Njemačku prošlo najmanje 14 dana od posljednje potrebne pojedinačne doze.

 • Za  oporavljene:

Pozitivni nalaz PCR testa, koji je star najmanje 28 dana, odnosno najviše 6 mjeseci.


Propisi o karantinu

U Njemačkoj je na snazi obaveza  samoizolacije u skladu sa Uredbom o ulasku u Njemačku Saveznog ministarstva zdravlja od 12. maja 2021.  

Kod ulaska u Njemačku nakon prethodnog boravka u rizičnoj oblasti, oblasti sa visokom incidencijom ili području sa virusnim varijantama u toku prethodnih 10 dana, obavezno je da se

 • neposredno po ulasku u Njemačku lice bez odlaganja uputi ka svom ciljnom odredištu,

 • te da se kod kuce izoluje na 10 dana (karantin)

 • nakon boravka u području sa virusnim varijantama, lica koji su ušla u Njemačku se moraju samoizolovati u kućnim uslovima  u trajanju od 14 umjesto 10 dana.

Tokom trajanja ovog karantina nije dozvoljeno napuštati kucu, odnosno stan ili primati posjetioce.

Dodatne informacije lica koja putuju mogu naci na internet stranici Saveznog ministarstva zdravlja.

Izuzetak od obaveze karantina

Od obaveze odlaska u kućnu samoizolaciju (karantin), – osim u slučaju boravka u području sa  virusnim varijantama,  su izuzeta lica koja:

 • su samo putovala kroz rizično područje ili područje sa visokom incidencijom ( a koje nije područje sa virusnim varijantama)

 • lica koja samo putuju kroz Njemačku (tranzit) i zemlju napuštaju najbržim putem ili

 • u okviru pograničnog saobracaja: lica, koja su u rizičnom području boravila kraće od 24 časa ili ulaze na teritoriju Njemačke na najduže 24 časa.

Za ulaske u Njemačku iz područja sa virusnim varijantama ne važe izuzeci.

Dodatne informacije se mogu naci na internet stranici Saveznog ministarstva zdravlja.


Skraćenje karantina za vakcinisane i oporavljene ili lica sa negativnim rezultatom testa

Za ulaske u Njemačku iz rizičnih oblasti i područja sa visokom incidencijom vazi obaveza kućne samoizolacije (karantina) sve dok  se ne dostavi dokaz o revakcinaciji (potpuno izvršenoj vakcinaciji protiv Covid-19), oporavku od infekcije ili negativni rezultat testa putem portala Savezne Republike Njemačke o putnim ulascima.

Kod ulaska u Njemačku iz područja sa visokom incidencijom, obaveza kućna izolacija se može skratiti ukoliko se uradi test na koronavirus najranije pet dana nakon ulaska u Njemačku,a nalaz testa bude negativan. 

Kod ulaska u Njemačku iz područja za virusnim  varijantama ne postoji mogućnost skraćenja obaveze kućne izolacije. Obaveza kucne samoizolacije u ovom slučaju uvijek traje 14 dana.

Vise informacija o pojedinostima vezano za dokaze možete naci gore na ovoj stranici u odjeljku "Zahtjevi u vezi testova i dokazima o imunizaciji oli oporavku".

Aerodromski tranzit (ne-šengenski prostor)

Presjedanje u međunarodnom tranzitnom prostoru na aerodromu ne predstavlja ulazak na teritoriju Njemačke u smislu Uredbe o ulasku. Dakle, u ovim slučajevima ne važi obaveza prijavljivanja, kao ni obaveza testiranja/odnosno obaveza posjedovanja dokaza, kao ni obaveza obavezne kućne samoizolacije, niti zabrana pružanja saobraćajnih usluga. Ovo se ipak odnosi samo na putovanja iz jedne zemlje van prostora Šengena – npr. iz Moske (nije prostor Šengena) preko Frankfurta (samo presjedanje) za Buenos Ajres (nije prostor Šengena).

Ukoliko kod putovanja iz ili u šengenski prostor dođe do neophodnog napuštanja međunarodnog tranzitnog prostora priliom presjedanja, time je došlo i do ulaska na teritoriju Njemačke – npr. kod puta iz Moskve (ne- šengenski prostor) preko Frankfurta (presjedanje) za Madrid (šengenski prostor) ili u suprotnom smjeru. U tom slučaju važe gore pomenute obaveze prijavljivanja, kao i testiranja /odnosno obaveza posjedovanja dokaza, kao i u određenim slučajevima zabrana pružanja saobraćajnih usluga.

Početak stranice