Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Obaveza karantina i prijavljivanja u Njemačkoj

Reisende vor Corona-Testcenter am Flughafen

Kostenlose Corona Tests an deutschen Flughäfen., © dpa / Sven Simon

19.01.2021 - Članak

Ovde možete pronaći informacije u vezi sa putovanjem u SR Njemačku, a u vezi sa mjerama za suzbijanje pandemije Covid 19.

Ulazak iz Crne Gore u Njemačku

Opšte informacije

Sledeće grupe ljudi imaju pravo ulaska u Njemačku pod uslovom da ispunjavaju uslove ulaska (test/obaveza karantina, elektronska prijava ulaska):

-Njemački državljani

-državljani EU

-državljani Ujedinjenog Kraljevstva, Lihtenštajna, Švajcarske, Norveške ili Islanda

-državljani Crne Gore sa njemačkom dozvolom boravka ili nacionalnom vizom ili sa dozvolom boravka iz druge države EU, Ujedinjenog Kraljevstva, Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske

Tranzit

Putovanje kroz Njemačku je moguće ako imate pravo da uđete u zemlju odredišta. Dokaz o ovlašćenju za ulazak u zemlju odredišta i svrhu putovanja morate ponjeti sa sobom. Boravak u Njemačkoj ograničen je na vreme potrebno za direktno putovanje u zemlju odredišta.

Bezvizni boravak od maksimalno 90 dana u 180 dana

Kratkoročni boravci do 90 dana se, ukoliko je to moguće, ne preporučuju u cilju sprečavanja širenja virusa. Iz tog razloga, turistička putovanja i dalje nisu moguća.

U daljem tekstu možete pronaći informacije o ulasku u Njemačku u cilju kratkoročnog boravka, koja međutim ne polažu pravo na cjelovitost, te Vas molimo da se prije polaska na put obavezno putem veb-strane Ministarstva unutrašnjih poslova SR Njemačke informišete o detaljnim uputstvima važećim u Vašem slučaju. Informacije o nužnim razlozima za ulazak na engleskom jeziku možete naći ovde (molimo Vas odaberite „Travel restriction / border control“, pa nakon toga „What constitutes an urgent need for travel?“)

U slučaju da imate nedoumice, prije planiranog putovanja možete kontaktirati Saveznu policiju i postaviti im pitanje na njemačkom ili engleskom jeziku: Kontaktformular.

Molimo Vas da obratite pažnju da prilikom svakog ulaska u Njemačku sa sobom imate dokaze o svrsi Vašeg putovanja i da ih u slučaju potrebe predočite prilikom kontrole na granici.

Odluku o Vašem ulasku u Njemačku donosi nadležna služba Savezne policije tek po Vašem dolasku na njemački granični prelaz  ili sletanje na neki od njemačkih  aerodroma na osnovu pravila koja važe u Njemačkoj. Ambasada Savezne Republike Njemačke u Podgorici u tom pogledu ne može prihvatiti nikakvu odgovornost.

Osnovne informacije o mogućnosti kratkoročnog boravka:

 • Članovi matične porodice gore navedenih grupa ljudi (supružnici, registrovani partneri, maloletna djeca i roditelji maloletne djece) na ulasku u Njemačku moraju priložiti sledeće:
 • njemački ili internacionalni izvod iz matične knjige rođenih/vjenčanih
 • prijavu boravka člana porodice koji živi u Njemačkoj
 • Sledeće grupe ljudi, ukoliko postoji dokaz o nužnom razlogu za ulazak:

a) Rođaci prvog ili drugog stepena koji ne pripadaju matičnoj porodici (punoljetna djeca, roditelji punoljetne djece, braća i sestre, bake i deke). Prilikom ulaska mora biti priložen dokaz o nužnom porodičnom razlogu za ulazak (rođenje, vjenčanje, smrtni slučaj/sahrana, teška bolest rođaka prvog ili drugog stepena kojima je neophodna njega) u vidu:

 • njemačkog ili internacionalnog izvoda iz matične knjige rođenih/vjenčanih/umrlih
 • prijave boravka člana porodice koji živi u Njemačkoj
 • potvrde o nužnom porodičnom razlogu za ulazak
 • ljekarskog nalaza o teškom zdravstvenom stanju

b) Nevjenčani parovi imaju pravo ulaska u slučaju da je veza između partnera dugoročna i da su se bar jednom lično sreli i da to mogu i da dokažu. Prilikom ulaska navedeno se dokazuje u sledećem vidu:

 • pozivno pismo partnera koji živi u Njemačkoj sa kopijom lične isprave
 • ispunjena
 • karte, pečati u pasošu, drugi dokazi o prethodnim susretima

c) Nužni poslovni razlozi neodložive prirode - na ulasku u Njemačku treba predočiti sledeće:

d) , u slučaju da je neophodnost putovanja dokazana u sledećem vidu:

 • kod izlagača: potvrda o učešću od organizatora
 • kod posjetilaca: ulaznica za sajam, potvrda sastanka u okviru sajma sa bar jednim izlagačem

e) u slučaju da postoji dokaz o neophodnosti fizičkog prisustva u vidu:

 • potvrde prisustva
 • potvrde o aktivnom učešću na kongresu

f) za ulazak se dokazuju

Mogućnost da će Njemačka ponovo uvesti ograničenja putovanja ili pooštriti postojeće mjere ako se situacija u pogledu pandemije COVID-19 pogorša ne može biti isključena. Molimo Vas da zbog toga obratite pažnju na sledeće:

Samo postojanje nužnog razloga za ulazak ne ovlašćuje Vas samo po sebi za ulazak u Njemačku. Stoga Vas molimo da obratite pažnju da prilikom svakog ulaska u Njemačku imate dokaze o svrsi Vašeg putovanja koje po potrebi treba pokazati prilikom kontrole na granici.  

Odluku o Vašem ulasku u Njemačku donosi nadležna služba Savezne policije, tek po  Vašem dolasku na njemački granični prelaz  ili sletanje na neki od njemačkih  aerodroma. Ambasada Savezne Republike Njemačke u Podgorici u tom pogledu ne može da prihvati nikakvu odgovornost.

 U slučaju nedoumice, a prije ulaska u Njemačku, možete da se obratite službi Savezne policije i postavite pitanja o planiranom putovanju na njemačkom ili engleskom jeziku:


Važna napomena: Čak i ako ste već vakcinisani protiv kovid 19, dužni ste da sledite ispod navedena pravila.

Crna Gora se smatra visokorizičnim područjem zaraze virusom kovid što ima za posljedicu stupanje na snagu rigidnijh mjera pri ulasku u Njemačku.

Sva lica od navršene 6. godine života koja su u poslednjih 10 dana boravila u Crnoj Gori dužna su već prilikom ulaska u Njemačku da posjeduju potvrdu da nisu zaraženi koronavirusom i da je, na zahtev, nadležnim organima stave na uvid. U slučaju da putuju uz pomoć prevoznika (npr. avionom) dužna su da prevozniku potvrdu stave na uvid prije izlaska iz zemlje. Bez potvrde se ulazak u avion, po pravilu, neće odobriti.

Potvrda da nisu zaražena koronavirusom SARS-CoV-2 predoči se u štampanom ili elektronskom obliku na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku. Bris na osnovu čega je izdata potvrda, po pravilu treba da bude uzet najduže 48 sati prije ulaska u Njemačku. Bliže informacije o testovima naći ćete na Prema tamo navedenim informacijama se priznaju PCR-testovi i brzi antigenski testovi koji su urađeni u skladu sa zahtevima Instituta Robert Koh od strane stručnog medicinskog osoblja koje će rezultat potvrditi izdavanjem certifikata. Rezultat testa treba sačuvati najmanje deset dana poslije ulaska u zemlju.

Mjera obavljanja testa pre ulaska u Njemačku ima svoj pravni osnov u o suzbijanju krize koronavirusa. U skladu sa odredbama ove direktive od obaveze testa izuzeta su sledeća lica:

 • lica koja su bila samo na proputovanju kroz visokorizično područje, bez dužeg zadržavanja;
 • lica koja se u Saveznoj Republici Njemačkoj nalaze u  tranzitu i koja su proputovala kroz Njemačku najkraćom rutom
 • lica koja na osnovu poslovnih obaveza uđu u Saveznu Republiku Njemačku radi prekograničnog prevoza putnika ili robe u drumskom, železničkom, riječnom ili vazdušnom saobraćaju, (ukoliko u Njemačkoj borave manje od 72 sata i uz poštovanje mjere socijalne distance i lične higijene)

Pored toga, sva lica koja iz Crne Gore ulaze u Njemačku, dužna su da se elektronski prijave i da se upute na kućnu samoizolaciju.

Obavezna elektronska prijava ulaska

Ukoliko ste prethodnih deset dana prije ulaska u Njemačku boravili u Crnoj Gori, dužni ste da prije izlaska popunite elektronsku prijavu putem veb-stranice: . Potvrdu u pdf-formatu koju ćete dobiti na mejl dužni ste da predočite svom prevozniku (npr. avionskoj kompaniji) prilikom čekiranja, jer Vas u suprotnom neće primiti u avion. Potvrdu ste dužni da date na uvid i prilikom ulaska u Njemačku. U slučaju tehničkih problema, možete koristiti i obrazac na engleskom jeziku.

Ove nove mjere usvojene su o suzbijanju krize koronavirusa. U skladu sa Direktivom lica iz sledećih kategorija nisu u obavezi da popune elektronsku prijavu:

 • lica koja su bila samo na proputovanju kroz visokorizično područje, bez dužeg zadržavanja;
 • lica koja se u Saveznoj Republici Njemačkoj nalaze u  tranzitu i koja su proputovala kroz Njemačku najkraćom rutom

Obaveza kućne samoizolacije

Ukoliko ste prethodnih deset dana prije ulaska u Nemačku boravili u Crnoj Gori, dužni ste neposredno po ulasku u Njemačku da se najkraćim putem uputite u kućnu samoizolaciju ili u drugi prikladni smeštaj gde ćete stalno boraviti narednih deset dana (tzv. karantin). Ukoliko se na Vas odnosi jedna od ispod navedenih odredbi izuzeća od obaveze kućne samoizolacije, postoji najranije petog dana po ulasku u zemlju mogućnost oslobađanja od obaveze kućne samoizolacije na osnovu negativnog rezultata testa. Pozivom na broj Koordinacione službe za zakazivanje termina za test 116117 saznaćete gde možete obaviti test u mjestu vašeg boravka/boravišta u Njemačkoj. U slučaju kršenja obaveze kućne samoizolacije slijedi novčana kazna i do 25.000 evra.

Na osnovu Vlade Savezne Republike Njemačke, svaka pokrajina je usvojila svoju direktivu koju ćete naći . Prema tome, nije isključeno da su u raznim saveznim pokrajinama Njemačke na snazi različite direktive. Stoga Ambasada preporučuje da se prije odlaska u Njemačku kod lokalnog zavoda za javno zdravlje nadležnog za Vaše mjesto boravka/boravišta obavezno informišete o važećim mjerama. Koji je zavod za javno zdravlje nadležan za mjesto Vašeg boravka / boravišta naći ćete .

U skladu sa Vladinom referentnom direktivom važe ispod navedene odredbe izuzeća od obaveze kućne samoizolacije. Ukoliko smatrate da se jedna od navedenih odredbi odnosi na Vas, dužni ste da prije ulaska u zemlju stupite u kontakt sa mjesno nadležnim zavodom za javno zdravlje i da zajedno s njim rešite da li je to u Vašem slučaju moguće.

Obaveza kućne samoizolacije ne važi za:

 • putnike u tranzitu, pod uslovom da koriste najkraću rutu;
 • lica koja idu u posetu familiji (članovima porodice prvog stepena, supružniku / životnom saputnikm ili u slučaju podijeljenog prava starateljstva), ne duže od 72 sata boravka;
 • lica zaposlena u prevozu putnika i robe ili u zdravstvu za vrijeme boravka ne dužeg od 72 sata.

Oslobođena od obaveze kućne samoizolacije uz negativan PCR-test na SARS-CoV-2 obaveljenog ne ranije od 48 sati ili neposredno po ulasku u zemlju su prevashodno:

 • lica iz zanimanja relevantnih za javni sistem (prvenstveno iz zdravstva);
 • lica koja idu u posetu familiji (članovima porodice prvog i drugog stepena, supružniku / životnom saputniku ili u slučaju podijeljenog prava starateljstva), duže od 72 sata boravka;
 • u slučaju hitnog medicinskog tretmana;
 • lica zaposlena kod prevoznika ili iz oblasti sporta (samo sportisti / funkcioneri);
 • osobe, koje su u Crnoj Gori nužno boravile do 5 dana zbog svoje obuke / studija.

Aktuelne mjere za suzbijanje pandemije COVID-19 u Njemačkoj

Od 2. novembra do 07. marta, javni život u Njemačkoj biće ograničen na sledeći način:

U zavisnosti od pokrajine može doći do različitih odredbi. S toga Ambasada preporučuje da se prije odlaska u Njemačku kod lokalnog zavoda za javno zdravlje nadležnog za Vaše mjesto stalnog/privremenog boravka obavezno informišete o važećim mjerama. Koji je zavod za javno zdravlje nadležan za mjesto Vašeg boravka / boravišta naći ćete .

Načelno važi sledeće: Kontakt sa drugim osobama van Vašeg domaćinstva mora se svesti na minimum. Privatna okupljanja sa prijateljima, rođacima, poznanicima ograničena su sada samo na svoje članove domaćinstva i maksimalno sa samo još jednom osobom koja ne živi u Vašem domaćinstvu.

Obaveza nošenja maske predviđena je u svim zatvorenim prostorijama i važi za sve prostore koji su otvoreni za javnost. U javnom prevozu i u prodavnicama se moraju nositi medicinske maske (hirurške maske, FFP2 ili KN95 maske) ​​koje pokrivaju usta i nos. Proslave na javnim mjestima, u stanovima i privatnim objektima su „neprihvatljive“. Trgovinske radnje, preduzeća uslužne djelatnosti i škole ostaju uglavnom zatvorene - izuzetak su na primjer prodavnice namirnica, apoteke, benzinske pumpe i banke. Hoteli i pansioni više ne smiju da primaju turiste. Cijelu odluku na kojoj se zasnivaju ove mjere možete naćina njemačkom jeziku , ,  i   

Početak stranice